Stäng

Företrädesemission av units 2023

Unitemissionen i januari 2023 tecknades till 110% och några garantier behövde därför inte nyttjas. Flertalet av garanterna valde ta ut sin ersättning i aktier varför en riktade emission också gjordes. Totalt tillfördes Dicot 50,1 MSEK netto efter emissionskostnader. Nedan följer beskrivning av emissionen och det material som presenterades inför teckningsperioden.

Dicots extra bolagsstämma 9 januari 2023 godkände styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission av högst 68 551 510 units bestående av aktier och teckningsoptioner. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Dicot cirka 54,8 MSEK före emissionskostnader. 63,5 procent av företrädesemissionen är garanterad, motsvarande 34,8 MSEK. Fullständiga villkor och beskrivning av nyemissionen återfinns i Dicots tillväxtprospekt, se länk nederst på sidan.

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 för att behandla erektionssvikt och tidig utlösning hos män, vilket är vanligt förekommande över hela världen. Studier visar att mer än hälften av alla män över 40 år drabbas av erektionssvikt i någon grad. De mest använda potensläkemedlen idag, såsom Viagra och Cialis, kommer med vissa utmaningar då nästan hälften av alla som prövar dessa läkemedel väljer att avbryta behandlingen. Runt 35 procent anser att preparaten inte har önskvärd effekt och många upplever biverkningar och oro över kardiovaskulär effekt. Dessa preparat har också kort verkningstid och kräver planering, vilket minskar spontaniteten i sexlivet.   

Dicot har tagit viktiga steg i utvecklandet av LIB-01 mot målet att ta fram ett modernt och långtidsverkande potensläkemedel som drastiskt förbättrar behandlingen av erektionsproblem. Under 2022 har Dicot bland annat utvecklat en oral formulering, genomfört GMP-tillverkning av läkemedelssubstansen inför kliniska studier och kommunicerat goda resultat inom ramen för pågående toxikologiprogram. Bolaget avser starta kliniska studier i människa i mitten av 2023. 

Dicot genomför nu företrädesemissionen i syfte att avsluta det prekliniska utvecklingsprogrammet, samt för att starta och genomföra kliniska fas 1-studier, vilka måste vara fullt finansierade för att få inledas. Bolaget avser också påbörja förberedelser för kliniska fas 2a-studier parallellt.

- Under 2022 har Dicots arbete med utveckling av läkemedelskandidaten LIB-01 fortsatt och vi har gjort framsteg enligt plan. Bolaget står nu inför en mycket spännande tid där främsta fokus är planering av kliniska fas 1-studier som vi avser starta under mitten av 2023. Vi genomför i januari en företrädesemission för att finansiera den fortsatta verksamheten och genomförandet av de här första studierna i människa. Parallellt kommer vi även förbereda inför klinisk fas 2a-studie. Vi hoppas att du som aktieägare vill vara med på vår spännande resa mot att utveckla ett helt nytt potensläkemedel.

Elin Trampe
Verkställande direktör

Elin Trampe

Emissionserbjudandet i korthet

Erbjudande & emissionsvolym
Företrädesemissionen omfattar högst 68 551 510 units motsvarande högst 274 206 040 aktier, högst 205 654 530 teckningsoptioner av serie TO4 samt högst 205 654 530 teckningsoptioner av serie TO5. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Dicot cirka 54,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 tillförs Dicot cirka 41,1 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 tillförs Dicot cirka 51,4 MSEK före emissionskostnader.

Rätt att teckna units
Den som på avstämningsdagen den 11 januari 2023 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) nya aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO4 samt tre (3) teckningsoptioner av serie TO5.

Teckningskurs
Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0,80 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperiod
Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 13 januari – 27 januari 2023.

Handel med uniträtter och BTU
Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 13 januari – 24 januari 2023.
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 13 januari 2023 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 6, 2023.

Teckningsoptioner
Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Dicot har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK, motsvarande cirka 9 procent av företrädesemissionen, från styrelseledamöter, ledningsgruppen och befintliga aktieägare. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Därutöver har bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 28 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av företrädesemissionen, och s.k. toppgarantier om cirka 1,8 MSEK, motsvarande cirka 3,5 procent av företrädesemissionen. Totalt är 63,5 procent av företrädesemissionen garanterad vilket motsvarar cirka 34,8 MSEK.

Framträdanden

Dicot kan mötas i följande kanaler under teckningsperioden:

  • 17 januari. Financial Stockholm (Scandic Anglais, Stockholm) - fysisk bolagspresentation. Anmäl här
  • 18 januari. BioStock – bolagspresentation.
  • 23 januari. Finwire – Fill or kill, poddcast.
  • 23 januari. BioStock – filmad vd-intervju.

Länkar

Pressmeddelande nyemission, 2022-12-07
Pressmeddelande kallelse extra bolagsstämma, 2022-12-07
Pressmeddelande kommuniké från extra bolagsstämma, 2023-01-09
Pressmeddelande offentliggörande av prospekt, 2023-01-09

Dokument för nedladdning:

Prospekt Prospekt
EU-Tillväxtprospekt Teaser Dicot januari 2023

  

Emissionsinstitut

HAGBERG & ANEBORN

 

Finansiell rådgivare

HAGBERG & ANEBORN

Länkar för anmälan till förvaltare och emissionsinstitutHAGBERG & ANEBORN