Strategi och affärsmodell

LIB-01 befinner sig i preklinisk utvecklingsfas och genomgår för närvarande de tester som krävs för att ansöka om att starta en klinisk fas 1-studie. Utvecklingen avses ske i egen regi till och med klinisk Fas 2 och därefter tillsammans med större läkemedelsföretag för att intro­ducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot har utvecklat och patenterat semisyntetiska metoder för tillverkning av LIB-01, vilket innebär att man utgår från en naturlig substans som modifieras måttligt. Dessa metoder ger Dicot potentialen att kommersialisera LIB-01 och lansera produkten globalt. Dicot har också patent som täcker den aktiva substansen och dess användning för behandling av sexuell dysfunktion.

Dicot räknar med att de senare faserna av de kliniska studierna, Fas 3, kommer att ske i samarbete genom stra­tegiska allianser eller genom en försäljning av projektet eller bolaget, vilket beräknas kunna ske tidigast 2023. Denna strategi ger Dicot möjlighet att relativt tidigt nå positiva kassaflöden genom betalning när avtal skrivs och därefter milestone-betalningar vid vissa uppnådda mål. Utöver det räknar Dicot med att kunna erhålla royalty på försäljning. Dicot kommer att ha möjlighet att segmen­tera marknaden utifrån regioner (EU, USA, Kina, Indien och så vidare) och på indikationer vilket kommer att utnyttjas för att maximera utfallet.