Stäng

Teckningsoptioner TO3 2022

Teckningsoptioner serie TO3

Dicot AB (publ) (”Dicot” eller ”Bolaget”) genomförde under det tredje kvartalet 2021 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av tre (3) nyemitterade aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO3.

Teckningsoptionerna av serie TO3 i sammandrag:

Villkor: En (1) teckningsoption av serie TO 3 berättigar teckning till en (1) ny aktie i Dicot.

Teckningskurs: 0,29 SEK per nytecknad aktie.

Utnyttjandeperiod: 1 juni 2022 – 15 juni 2022.

Emissionsvolym: 38 068 461 teckningsoptioner av serie TO 3. Vid fullt utnyttjande emitteras 38 068 461 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 11,0 MSEK före emissionskostnader.

Handel med teckningsoptioner av serie TO 3: Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet ”DICOT TO 3” med ISIN-kod SE0016844450.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 är 13 juni 2022.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 13 juni 2022, alternativt utnyttjas senast den 15 juni 2022, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO 3 inte ska förfalla krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier alternativt säljer sina teckningsoptioner inom ovan angiven tid.

Länkar till dokument


Folder

Vd-brev

Såhär gör du

Frågor och svar 

EU-tillväxtprospekt

Tilläggsprospekt

Anmälningssedel direktregistrerade optionsinnehavare