Stäng

Teckningsoptioner TO2 2021

DICOT AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under det andra kvartalet 2020 en företrädesemission av s.k. units vari fyra (4) units bestod av en (1) nyemitterad aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Teckningsoptionerna av serie TO2 i sammandrag:

En teckningsoption av serie TO2 berättigar teckning till en ny aktie i Dicot.

Utnyttjandeperiod: 17 mars 2021 - 31 mars 2021.

Teckningskurs: 0,82 SEK per nytecknad aktie.

Emissionsvolym: 21 814 304 teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullt utnyttjande emitteras 21 814 304 aktier och Bolaget kan tillföras som högst cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO2 är 29 mars 2021.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 29 mars 2021, alternativt utnyttjas senast den 31 mars 2021, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO2 inte ska förfalla krävs att man aktivt tecknar aktier alternativt säljer sina teckningsoptioner inom ovan angiven tid.

Villkor för teckningsoptioner 2021 i Dicot AB

Inbjudan till utnyttjande av teckningsoptioner i Dicot AB