Stäng

Teckningsoptioner TO1 2020

Bäste aktieägare,

Sommaren 2019 genomförde vi en framgångsrik företrädesemission av units bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. Med likviden från emissionen har vi drivit på utvecklingen av vår läkemedelskandidat Libiguin® genom ytterligare prekliniska studier. Den första studien vi genomfört tillsammans med vår partner Pelvipharm i Paris visar mycket glädjande en positiv effekt på erektion av Libiguin® i deras modell på råtta. Detta kvitto visar att vi är på rätt väg.

Under våren 2020 har vi också genomfört en retrospektiv studie på Madagaskar rörande den folkmedicinska användningen av traditionella naturmedel vid sexuella dysfunktioner hos män. Libiguin® kommer från den ursprungliga användningen av dessa naturmedel. Mer än 200 män som intervjuades och som använder en dryck gjord på rötter och bark från träd vittnar om en effekt som de är mycket nöjda med vid sviktande sexuell förmåga. Sammanfattningsvis stärker resultaten Dicots förhoppning att effekten av Libiguin® är mer långvarig än existerande alternativ, att inga allvarliga biverkningar rapporterats vilket skulle erbjuda marknaden för sexuell dysfunktion något helt nytt.

Nu närmare vi oss lösenperioden för optionerna och mätperioden är avslutad. Det kapital vi nu kan få in genom nyttjandet av optionerna kommer att innebära att flera delar i den prekliniska utvecklingen kan genomföras parallellt och utan fördröjning. På Pelvipharm kommer vi nu att gå vidare och göra ett flertal studier i deras djurmodeller för att se på vilket sätt Libiguin® verkar, dvs att hitta vilken verkningsmekanism vi har, vilka doser som behövs och på vilka sjukdomsmodeller vi ska fokusera. Dessa studier är vitala som underlag för design av kommande kliniska studier.

Säkerhetsstudier i form av ett toxikologiskt program kommer också att startas i höst liksom arbete med förberedande av GMP tillverkning.

Under våren har stora delar av många ekonomier stängt ner på grund av Corona pandemin för att minska smittspridningen. Dicot har påverkats av detta och vårt arbete har varit annorlunda på många sätt men arbetet i bolaget och med våra samarbetspartners har trots all fungerat mycket bra. Vår partner Anthem Bioscience stängde ner i april och maj men har därefter kommit igång och arbete med näst stora produktionsbatch av läkemedessubstans pågår. Produktionen sker under hösten enligt nu gällande plan.

Jag vill avslutningsvis tacka dig aktieägare för förtroendet och för tålamodet under utvecklingen av vår läkemedelskandidat Libiguin® till en ny produkt för behandling av sexuella dysfunktioner hos män. Jag har från början trott på vår produktkandidat och ser fortfarande den stora potential som finns på den här marknaden - jag hoppas du också gör det.

Hälsningar,
Göran Beijer, VD

- Det kapital vi nu kan få in genom nyttjandet av optionerna kommer att innebära att flera delar i den prekliniska utvecklingen kan genomföras parallellt och utan fördröjning.

 

Göran Beijer
Verkställande direktör

Brev till teckningsoptionsinnehavare av serie 2019/2020

Anmälningssedel för serie TO1 2019

Villkor för Teckningsoptioner 2019/2020 i Dicot