Stäng
Dicot AB offentliggör bokslutskommuniké 2022

Pressmeddelande: Uppsala, 27 mars 2023. Dicot AB (publ) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022 samt för det fjärde kvartalet. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.dicot.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kvartalet oktober-december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 604 (-8 408) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,10) SEK

Perioden januari-december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -31 756 (-27 175) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,42) SEK

"Under årets sista kvartal fortsatte Dicot att leverera på bred front och mycket handlade om förberedelser inför start av studier i människa. När jag summerar 2022 kan jag konstatera att det varit mycket händelserikt. Vi har gjort framsteg i läkemedelsutvecklingen och genererat nya resultat som alla pekar åt samma håll: vi är något helt nytt på spåret. Vi har också flyttat fram våra positioner vad gäller IP och tillverkning, och vi avslutade året med att initiera den företrädesemission som under januari blev övertecknad till 110% och gav ett ordentligt kapitaltillskott om cirka 55 MSEK före emissionskostnader", säger Elin Trampe, vd.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Goda resultat från prekliniska toxikologistudier
 • Ny inlämnad patentansökan - nytt patent ger 20 års marknadsexklusivitet
 • Tillverkningen av läkemedelssubstans flyttas till Sydafrika
 • Första möte med Läkemedelsverket inför fas 1-studier
 • Studieresultat visar verkningsmekanism i LIB-01 skiljer sig från dagens potensläkemedel
 • Beslut genomföra företrädesemission, villkorat av godkännande på extra stämma

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Clinical Trial Consultants anlitas för fas 1-studierna
 • Bolagsstämma bifaller förslag till företrädesemission
 • Thermo Fisher anlitas för och startar GMP-tillverkning av studieläkemedel
 • Patentansökan omfattande ny oral formulering
 • Företrädesemissionen övertecknas 109,5%
 • Riktad emission till garanter som valt units som ersättning
 • Dicot tillförs 49,9 MSEK netto efter kostnader från företrädesemissionen
 • Studieresultat presenteras på European Society for Sexual Medicine

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd                                                        Björn Petersson, CFO
Telefon: +46 739 80 14 08                                       Telefon: +46 76 109 0000
E-post: elin.trampe@dicot.se                                   E-post: bjorn.petersson@dicot.se

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 75 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

2023-03-28

Uppsala, 28 mars 2023. Dicot har nu genomfört det sista av två planerade myndighetsmöten inför ansökan om start av kliniska studier. Syftet var att förankra underlag som ska ingå i en klinisk prövningsansökan och behandlade de centrala delarna i Dicots studieupplägg, vilka Läkemedelsverket ställde sig positiv till.

2023-03-08

Pressmeddelande: Uppsala, 8 mars 2023. Dicot har ingått ett konsultavtal med Dr Harin Padma-Nathan, världsledande medicinsk expert inom manlig sexuell dysfunktion. Dr Padma-Nathan har deltagit i utvecklingen av de läkemedel för erektionssvikt som finns idag och var bland annat ansvarig studieläkare under utvecklingen av Viagra och Cialis. Hans artikel om Viagra i New England Journal of Medicine är den mest citerade någonsin inom urologi.

2023-03-02

Uppsala, 2 mars 2023. På Life Science-dagen i Göteborg den 8 mars presenteras intressanta bolag inom medicin- och läkemedelsbranschen, däribland Dicot. Eventet arrangeras för sjunde året och attraherar intressenter inom sektorn såsom läkare, beslutsfattare och investerare.

2023-02-27
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 27 mars 2023. Dicot AB (publ) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022 samt för det fjärde kvartalet. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.dicot.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kvartalet oktober-december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 604 (-8 408) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,10) SEK

Perioden januari-december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -31 756 (-27 175) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,42) SEK
2023-02-20

Pressmeddelande: Uppsala, 20 februari 2023. Dicot meddelar att GMP-tillverkningen av studieläkemedlet till de planerade fas 1-studierna har påbörjats. Detta är helt i linje med bolagets uppsatta tidplan inför start av kliniska studier. Tillverkningen avser både studieläkemedel med aktiv substans och placebo.

2023-02-17

Uppsala, 17 februari 2023. Läkemedelsföretaget Dicot presenterade idag den senaste studien av verkningsmekanismen hos LIB-01 på European Society for Sexual Medicine's årliga kongress i Rotterdam.  Studien visar att verkningsmekanismen skiljer sig från dagens vanligaste potensläkemedel, PDE5-hämmare, och att LIB-01 därmed kan komma att representera en helt ny generation potensläkemedel.

2023-02-08
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 8 mars 2023. Dicot AB (publ) (''Dicot" eller ''Bolaget'') har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 4 och teckningsoptioner serie TO 5, som beslutades av styrelsen den 7 december 2022 och som sedermera godkändes av extra bolagsstämma den 9 januari 2023 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts och vad som tidigare kommunicerats, en riktad emission av units till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av units i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs. 0,80 SEK per unit, och följer av de garantiavtal som ingicks med garanterna inför Företrädesemissionen. Betalning för de nya aktierna sker genom kvittning av garanternas fordringar. 

2023-01-31
Regulatorisk

Dicot AB (publ) (''Dicot" eller ''Bolaget'') offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units om cirka 54,8 MSEK som avslutades den 27 januari 2023 ("Företrädesemissionen"). 75 088 833 units tecknades med och utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 109,5 procent av Företrädesemissionen som därmed blev övertecknad. Emissionsgarantierna behövde således ej tas i anspråk. Företrädesemissionen tecknades därmed till 100 procent och Dicot tillförs cirka 54,8 MSEK före emissionskostnader.

2023-01-24

Pressmeddelande, Uppsala 24 januari 2023. Fredag den 27 januari 2023 är sista dagen för teckning i Dicot AB:s (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") pågående företrädesemission av units om cirka 54,8 MSEK ("Företrädesemissionen"). Notera att vissa banker och förvaltare har sista dag för teckning ett tidigare datum. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning. Sista dag för handel med uniträtter på Spotlight Stock Market är idag den 24 januari 2023. 

1
2
...
29
>>