Stäng
Delårsrapport 1 april - 30 juni 2018
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 269 (-146) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,03) SEK
 • Lena Söderström och Mikael von Euler invalda i styrelsen
 • Göran Beijer tillträdde som vd den 1:a april 2018
 • Nyemissionen i maj övertecknad, bolaget tillfördes 12,1 MSEK efter emissionskostnader
 • Dicot listades på Spotlight Stock Market 20 juni 2018

Rapportperiod 1 januari - 30 juni 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -1 421 (-225) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,28 (-0,05) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

Vid årsstämman den 16 april 2018 omvaldes Lars Jonsson och Jarl Wikberg samt nyvaldes Lena Söderström och Mikael von Euler.

Göran Beijer utsågs till ny VD fr.o.m. april 2018, Göran har arbetat 35 år i Life Science företag och har en bred erfarenhet inom forskning, produktion, affärsutveckling och ledning. Under åren har Göran varit verksam i Astra Zenecas forskning samt arbetet som VD i flera bolag som Nolato Cerbo AB och Uppsala Imanet AB.

Under maj och juni 2018 genomfördes en nyemission. Emissionen övertecknades med cirka 70 %. Styrelsen beslutade då att nyttja den utfärdade övertilldelningsoptionen och utvidga emissionen med ytterligare 440 000 aktier. Emissionen tillförde bolaget 12,1 MSEK efter emissionskostnader. Totalt emitterades 2 640 000 aktier och antalet aktier uppgår därefter till 7 790 823. Aktiekapitalet ökade med 330 000 SEK och uppgår därefter till 973 852,875 SEK. Kvotvärdet är 0,125 SEK och teckningskursen var 5,15 SEK.

I samband med nyemission listades bolaget på Aktietorget, numera Spotlight Stock Market. Första handelsdag var 20 juni 2018.

Väsentliga händelser efter rapportperiod

Dicot har tecknat utvidgat avtal med Anthem Biosciences i Bangalore, Indien, för preklinisk utveckling av Libiguin™. Dicot har redan sedan maj 2017 samarbetat med Anthem för vidareutveckling avde kemiska processtegen för tillverkning av Libiguin™. Det nya utvidgade avtalet omfattar nu både de toxicitetstester som krävs för att erhålla myndighetsgodkännande av kliniska prövningar av Libiguin™, samt vidare optimering av de kemiska processtegen för tillverkning av Libiguin™

Kommentar av Göran Beijer, vd Dicot

Jag vill börja med att tacka både nya och tidigare aktieägare för det stora intresse ni visat för Dicot och vår kommande produkt Libiguin™ under den nyemission som genomfördes under maj. Emissionen som genomfördes på ett mycket framgångsrikt sätt övertecknades med ca 70% och därmed beslutade styrelsen att nyttja den övertilldelningsoption som innebär att bolaget totalt tilldelas 13,6 MSEK före emissionskostnader. Detta ger oss nu möjligheten att öka takten i det prekliniska utvecklingsprogrammet för att snabbare ta oss vidare till kliniska prövningar.

För att ta fram Libiguin™ till en färdig produkt behöver den prekliniska aktivitetsplanen genomföras i olika steg. Detta arbete är nu igångsatt och ett nytt samarbetsavtal är tecknat med det indiska bolaget Anthem Bioscience för att bl.a. genomföra nödvändiga toxicitetstester. De arbeten som redan har skett för Dicots räkning vid Anthem har varit av hög kvalitet och mycket kostnadseffektiva. Den kapacitet som Anthem besitter ger oss nu möjligheten att på ett effektivt sätt genomföra en signifikant del av den prekliniska utveckling som krävs för ett myndighets-godkännande för klinisk prövning av Libiguin™.

Arbetet med övriga aktiviteter i utvecklingsarbetet med olika kontraktslaboratorier löper på enligt plan och vårt fokus ligger på att genomföra dessa på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Under hösten kommer jag tillsammans med Kerstin Fugl-Meyer, som är professor inom kliniks sexologi vid karolinska Institutet, att börja bygga det kliniska nätverket för att profilera vår kommande produkt Libiguin™ och också förbereda för framtida kliniska prövningar.

Stärkta av den framgångsrika emissionen går vi nu vidare med entusiasm in i nästa period och jag ser med tillförsikt fram emot bolagets utveckling.

Göran Beijer
Verkställande direktör

Finansiell kalender

2018-08-23   Delårsrapport 2 2018
2018-11-22   Delårsrapport 3 2018
2019-02-27   Bokslutskommuniké 2018

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kontaktinformation

Göran Beijer vd
goran.beijer@dicot.se 
0706-636009
www.dicot.se 

Dicot AB (publ)
Dag Hammarskjölds väg 30
752 37 UPPSALA
SVERIGE

Uppsala 23 augusti 2018

Styrelsen

Kort om Dicot AB
Dicots affärsidé är att utveckla produkten LibiguinTM som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 700 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Filer för nedladdning
2019-07-18
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 18 Juni, 2019. Dicot AB (publ), utvecklare av läkemedel som inriktar sig på sexuella dysfunktioner, meddelade idag att företaget har beviljats bidrag med 100 000 SEK för immaterialrättsgenomlysning av Dicot AB.

2019-06-25
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala den 25 juni 2019. Dicot AB (publ), utvecklare av läkemedel för sexuell dysfunktion, meddelade i dag att bolaget har anställt Julie Silber som ny CFO och chef för Investor Relations, från och med den 25 juni 2019. I den här rollen kommer Silber att vara ansvarig för att leda finansiella strategier, övervaka redovisning, internrevision, Investor Relations och bolagets kommunikation. Julie Silber efterträder Bengt Norvik, som kommer att stanna kvar i bolaget fram till slutet av juni för att säkerställa en smidig övergång.  

2019-05-27

Dicot har tecknat avtal med Dr. Solofoniana Razafimahefa vid Institute Malgache De Recherches Appliquées, Antananarivo, Madagaskar, rörande forskningssamarbete för att bättre förstå verkningsmekanismen för Dicots läkemedelskandidat LibiguinTM

2019-05-16
Regulatorisk

Årsstämma i Dicot AB (publ) hölls den 16 maj 2019 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

2019-05-16
Regulatorisk

DICOT AB (publ) 559006-3490

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 899 (-540) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,50 (-0,11) SEK
 • Dicot tecknade ett nytt samarbetsavtal med Sveriges största forskningsinstitut RISE i Södertälje
 • Dicot tecknade ett samarbetsavtal med SDS, Scandinavian Development Services AB avseende projektlednin
2019-05-13

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin.

2019-04-26
Regulatorisk

Årsredovisningen och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.dicot.se.

2019-04-24

Dicot ges finansiering med drygt en halv miljon kronor. Finansieringen sker inom ramen för EU:s program SME Instrumentet fas 1 som stöder utveckling av innovativa små och medelstora företag med hög potential.

2019-04-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 klockan 15.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

2019-04-09

Dicot lanserar ny hemsida och grafisk profil för att göra det lättare för aktieägare, investerare och samarbetspartners att hitta relevant information om Dicots verksamhet och utveckling.

<<
1
...
25
26
27
28
29
>>