Stäng
Årsredovisning för 2018

Årsredovisningen och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.dicot.se.

Dicot Nyhet 190426 Årsredovisning 2018I samband med offentliggörandet av årsredovisningen och revisionsberättelsen för Dicot AB vill bolaget lämna följande information: Styrelsen vill informera att i revisionsberättelsen har revisorn gjort ett uttalande under "Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift". Som framgår i förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen är det befintliga kapitalet inte tillräckligt för att täcka bolagets behov av finansiering av drift och planerad verksamhet de närmaste tolv månaderna. Ovanstående upplysning är i linje med revisionsstandard att kunna påvisa 12 månaders fortlevnad från räkenskapsårets utgång.

I årsredovisningen under förvaltningsberättelsen har styrelsen uttryckt följande avseende det finansiella läget:

För det fortsatta utvecklingsarbetet i nuvarande fastlagd plan under 2019 behöver bolaget ytterligare kapital. Styrelse och ledning arbetar kontinuerligt med alternativa finansieringslösningar. Detta kan ske i form av företrädesemissioner, riktade emissioner eller ansökningar om bidrag. Om bolaget inte erhåller tillräckligt kapital behöver bolaget reducera sin utvecklingsverksamhet för att säkerställa att bolaget har rörelsekapital för 2019.

Styrelsen hyser goda förhoppningar att lösa företagets finansiering. Som framgår av kallelse till årsstämman föreslår styrelsen årsstämman att fatta beslut om mandat för styrelsen att genomföra en eller flera emissioner om maximalt 10 % av bolagets aktier.

Göran Beijer, vd, Dicot AB
Telefon: 070-663 60 09
E-post: goran.beijer@dicot.se 

Om Dicot AB (publ)
Dicots affärsidé är att utveckla produkten LibiguinTM som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 700 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.