VD ord

VD ord

Årets andra kvartal har präglats av ett annorlunda arbetssätt och nya grepp för att lösa olika uppgifter. Dicot är ett bolag som har vana av att arbeta på distans med våra partners i världen. Men under rådande omständigheter har vi även fått skifta över till ett mer digitalt arbetssätt på hemmaplan vilket fungerat väldigt väl.

Vår produktionspartner i Indien, Anthem Bioscience, har påverkats av pandemin och varit stängt under april och delar av maj med konsekvensen att vi tappat några månader i projektets tidplan. Dock arbetar Anthem som vanligt sedan mitten av maj och extraktet som under årets början producerades av Ardena i Södertälje är skickat till Anthem under sommaren och är nu startmaterial för den läkemedelssubstans som ska produceras i höst.

Den första studien på Pelvipharm där vi studerar effekten på erektion i en djurmodell är slutförd. Slutrapport kommer i början på september och ytterligare studier planeras för att bland annat ge information om verkningsmekanism. Samarbetet med vår partner Pelvipharm fungerar utmärkt och den professionella nivån är mycket hög.

Under april initierades en retrospektiv studie på Madagaskar rörande den folkmedicinska användningen av traditionella naturmedel vid sexuella dysfunktioner. Vår läkemedelskandidat Libiguin® upptäcktes genom studier av aktiva komponenter i rötterna till ett träd som växer på Madagaskar. Under april och maj intervjuades mer än 200 män som använder en dryck som tillreds från av rot och bark och en överväldigande majoritet av männen var mycket nöjda med drycken och dess resultat. Detta stärker våra förhoppningar att effekten av Libiguin bland annat är mer långvarig än existerande behandlingar. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats av männen som i många fall använt drycken regelbundet under många år.

För att säkerställa det prekliniska programmet beslutade styrelsen för Dicot i april att genomföra en företrädesemission tidigare än planerat och beslutet var också påverkat av den pågående pandemin och den osäkerhet som skapas. Företrädesemissionen beslutades av bolagsstämman i maj och genomfördes under juni på ett mycket framgångsrikt sätt trots att medverkan på möten med många deltagare inte kunde ske. Totalt övertecknades emissionen till 326% och tillförde bolaget kapital för fortsatt prekliniskt arbete.

Under våren har vi också arbetat med att förstärka vår kommunikation om bolaget. Vår hemsida är förstärkt med en patientflik där vi informerar om sexuella dysfunktioner och möjligheten finns att ställa frågor anonymt till vår kliniska expert Dr Elin Gahm. Som ett steg i att nå den internationella marknaden för sexuella dysfunktioner har även en engelsk version av hemsidan lanserats.

Våren har varit annorlunda på många sätt men arbetet i bolaget har fungerat mycket bra. Det positiva genomförandet av emissionen och det stora förtroendet som våra aktieägare visat vill jag tacka för – det stärker oss inför framtiden. Arbetet fortsätter nu för att vi ska ta oss till kliniska studier och avslutningsvis vill jag också tacka våra samarbetspartners och medarbetare.

Uppsala i augusti 2020, Göran Beijer, VD

Kontakta oss

Dicot AB
Dag Hammarskjölds Väg 30
SE-752 37 Uppsala SWEDEN
+46 (0) 70-663 60 09
info@dicot.se


Informationen hanteras enligt vår integritetspolicy.