Dicot AB delårsrapport januari - september 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 23 november 2020. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - september 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information tredje kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (75) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 3 629 KSEK (-3 183).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,41) SEK

Finansiell information januari - september 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (75) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 353 KSEK (-9 866).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,57 (-1,27) SEK

VD kommenterar

Vi fortsätter arbetet med att utveckla vår läkemedelskandidat vidare. Under september presenterades rapporten från den första studien tillsammans med Pelvipharm. Resultaten visar att vår läkemedelskandidat Libiguin® ger en signifikant och dosberoende effekt på erektion jämfört med placebo vid samtliga uppmätta parametrar i Pelvipharms etablerade djurmodell. Med andra ord mycket lovande resultat. Arbetet går nu vidare och flera studier kommer att genomföras under året.

Franska Pelvipharm har sedan 90-talet arbetat med 170 olika projekt inom området sexuella dysfunktioner. De har flera djurmodeller med vilka vi gemensamt kan bygga en preklinisk plattform för att etablera behandlingstider och doser för vår läkemedelskandidat. Dicots primära indikation är erektionssvikt och vår andra indikation är tidig utlösning. Kartläggningen av verkningsmekanismen pågår parallellt via de olika studier som genomförs och resultat kommer i olika steg framöver. 

Under hösten har ytterligare ett samarbete med Dicots partner i Sydafrika, Parceval Ltd inletts.  Projektet Bio-Innovation Africa * syftar till att säkerställa hållbar och långsiktig leverans av råmaterial för Dicots läkemedelskandidat.  Bio-Innovation Africa, som finansieras av det tyska federala ministeriet för ekonomiskt samarbete och utveckling ska främja hållbara och ömsesidigt fördelaktiga affärskontakter mellan Europa och Afrika. Detta sker genom att följa höga etiska, sociala och miljömässiga normer i användningen av afrikanska naturresurser.

Dicot använder växtdelar från träd som råvara i läkemedelskandidaten Libiguin®. I samarbetet med Bio-Innovation Africa kommer Dicot att få hjälp att kartlägga trädens utbredningsområde i Sydafrika. Samarbetet ger också en möjlighet att utvärdera en flytt av extraktionsprocessen för råvaran till Sydafrika för att komma närmare råvarukällan. Allt detta kommer att främja möjligheten att bevara den biologiska mångfalden, säkerställa en hållbar råvaruförsörjning samt skapa nya arbetstillfällen i Sydafrika i enlighet med målen i Agenda 2030. Projektet kommer att pågå fram till mitten av 2022.

Jag vill tacka våra aktieägare för förtroende och tålamod och vi fortsätter fokuserat framåt. Vi bygger nu tillsammans med Pelvipharm fundamentet i de prekliniska studierna samt säkerställer vår materialförsörjning genom hela kedjan - från råvara till läkemedelsubstans. Målet är att med ett solitt underlag ta oss till kliniska studier och en framgångsrik utveckling.

*inom Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO
Tel: +46 70-663 60 09
Email: goran.beijer@dicot.se

Jessica Roxhed, CFO
Tel: +46 70-394 94 98
Email: jessica.roxhed@dicot.se

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla vår läkemedelskandidat Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1800 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

2021-02-09

Pressmeddelande: Uppsala 9 februari 2021. Vid en extra bolagsstämma 9 februari valdes Dr Eva Sjökvist Saers till ny styrelseordförande i Dicot som utvecklar ett potensläkemedel för erektionssvikt och för tidig utlösning. Eva arbetar som styrelseledamot i ett antal life science-bolag, är ordförande i Vinnovas strategiska innovationsprogram Swelife och har en industriell bakgrund från AstraZeneca och som vd för APL.

2021-02-09

Pressmeddelande: Uppsala 9 februari 2021. Extra bolagsstämma i Dicot AB (publ) hölls den 9 februari 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler, varvid aktieägarna fattade följande beslut.

2021-02-05

Pressmeddelande: Uppsala 5 februari 2021. Huvudfokus för potensläkemedel-utvecklaren Dicot har hittills legat på att studera effekten på erektionssvikt hos sin läkemedelskandidat LIB-01. I enlighet med företagets övergripande strategi breddas nu testningen. Därför har studier av för tidig utlösning startat ihop med Pelvipharm SAS, ett världsledande kontraktslaboratorium som har deltagit i preklinisk testning av flera välkända läkemedelskandidater inom detta område.

2021-01-28
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 28 januari 2021. Potensmedelsutvecklaren Dicot sjösätter ett toxikologiskt program för läkemedelskandidaten LIB-01. Det pågår fram till hösten och ska ligga till grund för ansökan om kliniska försök på människa.

2021-01-25
Regulatorisk

(Föregående pressmeddelande som skickades ut kl 08.45 har uppdaterats, MAR-etikett är borttagen då ärendet inte är av insiderkaraktär. Inget annat skiljer sig från föregående pressmeddelande.)

Styrelsen för Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget") har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 9 februari 2021.

Bolagets valberedning föreslår inför bolagsstämman att adjungerande styrelseledamoten Eva Sjökvist Saers väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande samt att arvodet för styrelseordföranden justeras. Närmare detaljer beträffande förslagen till extra bolagsstämma framgår av kallelsen som redovisas nedan.

2021-01-25
Regulatorisk

Styrelsen för Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget") har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 9 februari 2021.

Bolagets valberedning föreslår inför bolagsstämman att adjungerande styrelseledamoten Eva Sjökvist Saers väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande samt att arvodet för styrelseordföranden justeras. Närmare detaljer beträffande förslagen till extra bolagsstämma framgår av kallelsen som redovisas nedan.

2020-11-24

Pressmeddelande: Uppsala, 24 november 2020. I enighet med beslut vid årsstämman för Dicot AB (publ) den 26 maj 2020 har en valberedning utsetts inför årsstämma den 25 maj 2021.

2020-11-23

Pressmeddelande: Uppsala, 23 november 2020. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - september 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

2020-11-19
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 19 november 2020. Styrelsen i Dicot har beslutat att adjungera Eva Sjökvist Saers till sitt arbete. Eva kommer också att bli föreslagen som ny ordinarie ledamot vid kommande bolagsstämma. Samtidigt har styrelseledamot Jarl Wikberg tillkännagivit att han på egen begäran och av personliga skäl avgår från Dicots styrelse.

<<
1
2
3
...
14
>>