Dicot AB Delårsrapport januari - juni 2021

Pressmeddelande: Uppsala, 25 augusti 2021. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - juni 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information andra kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 33 KSEK (0)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 503 KSEK (-3 152)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,18)

Finansiell information januari - juni 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 69 KSEK (0)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 971 KSEK (-9 724)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,57)

VD kommenterar

Efter en vinter och vår med ett intensivt utvecklingsarbete fick vi nyligen resultaten från våra effektstudier som genomförts med franska Pelvipharm. Studierna påvisar att effekten hos LIB-01 kvarstår i minst sju dagar. Det här är ett stort genombrott för Dicots läkemedelsprojekt.

DICOTS LÅNGSIKTIGA AMBITION att utveckla ett ledande preparat för behandling av erektionssvikt vilket innebär att vår kommande produkt behöver ha unika egenskaper som är bättre än dagens preparat, där lång verkningstid kanske är den främsta.

FÖR ATT FÅ TILLSTÅND att starta kliniska studier behöver data från den tidiga akademiska forskningen kompletteras med data från validerade och godkända djurmodeller. Under våren har vi därför fortsatt arbeta med vår franska samarbetspartner Pelvipharm och kan nu rapportera mycket glädjande resultat. Effekten av LIB-01 kvarstår i minst sju dagar och ökar fram till dag sju. Det här är ett stort genombrott för Dicot i utvecklingen av ett nytt läkemedel med lång verkningstid. Professor Francois Giuliano som är medgrundare till Pelvipharm och en internationell auktoritet på området anser att resultaten från dessa studier tydligt indikerar att LIB-01 fungerar.

DET ÄR HEDRANDE FÖR MIG att ha Professor Jarl Wikbergs arbete vidare och det är glädjande att de resultat vi nu kan presentera är i överensstämmelse med hans tidiga forskning. Vår andra studie, som fokuserar på djur med konstaterad erektionssvikt, pågår och kommer att avrapporteras under hösten. Utöver detta startas ytterligare studier som ska utvärdera olika doser och verkningstider. Sammantaget bidrar detta till vårt underlag för ansökan om klinisk Fas 1-studie som beräknas starta nästa år.

DICOT STÄRKER NU KOMPETENSEN i bolaget och har rekryterat Elin Trampe som COO och vVD. Hon börjar i sin nya roll 1 september och kommer att leda läkemedelsutvecklingen tillsammans med det team vi redan har idag. Elin har bred erfarenhet och relevant kompetens, nu senast från en roll som CTO på Oasmia Pharmaceutical i Uppsala. Under kvartalet har också styrelsen utökats med en ledamot: Dr. Per-Göran Gillberg som har en lång erfarenhet inom farmakologi och läkemedelsutveckling.

MED DE FANTASTISKA RESULTATEN från samarbetet med Pelvipharm och det förstärkta teamet i ryggen ser jag med stor tillförsikt fram emot höstens fortsatta arbete.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Beijer CEO                                                  
Tel: +46 706 63 60 09                                            
Email: goran.beijer@dicot.se

Jessica Roxhed, CFO
Tel: +46 70-394 94 98
Email: jessica.roxhed@dicot.se

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare Libiguin) vilket ska bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1800 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

2021-10-14
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 14 oktober 2021. Potensläkemedelsutvecklaren Dicot har precis avslutat en studie på råttor med diabetes och bevisad erektil dysfunktion. Bolagets läkemedelskandidat demonstrerade signifikant förbättrad erektion jämfört med kontrollgruppen.

2021-10-12

Pressmeddelande: Uppsala, 12 oktober 2021. Idag, den 12 oktober 2021, inleds teckningsperioden i Dicot ABs (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") förestående företrädesemission av units vilken offentliggjordes den 8 september 2021 och som godkändes av extra bolagsstämman den 6 oktober 2021 ("Företrädesemissionen").

2021-10-08
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 8 oktober 2021. Dicot AB ("Dicot" eller "Bolaget") har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (''Prospektet'') avseende Bolagets företrädesemission, vilken offentliggjordes den 8 september 2021 och som godkändes av extra bolagsstämman den 6 oktober 2021 ("Företrädesemissionen"). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida www.dicot.se och kommer att göras tillgängligt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se.  

2021-10-06
Regulatorisk

Dicot AB (publ) ("Bolaget") höll idag den 6 oktober 2021 extra bolagsstämma i Bolaget via poströstning varvid besluten nedan fattades.

2021-09-27

Pressmeddelande: Uppsala, 27 september 2021. Dicot AB meddelar idag att bolaget har kontrakterat Bodil Fornstedt Wallin som ny Project Director.

2021-09-08
Regulatorisk

Rättelse: med anledning av vissa emissionstekniska detaljer har tre datum avseende nyemissionen under beslutspunkt 7 nedan flyttats fram med en dag. Detta innebär att avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen rättas  från tidigare 7 oktober 2021 till den 8 oktober 2021. Även teckningstiden för teckning av units med eller utan företrädesrätt rättas, från perioden den 11 oktober till och med den 26 oktober 2021, till perioden från och med den 12 oktober 2021 till och med den 27 oktober 2021. Kallelsen är i övrigt oförändrad från utskicket den 8 september 2021. Korrigerad kallelse i sin helhet följer nedan.

Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 oktober 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas.

2021-09-08
Regulatorisk

Rättelse: Med anledning av vissa emissionstekniska detaljer har datumen avseende nyemissionen listade i tidplanen nedan flyttats fram med en dag. Detta innebär att (i) första handelsdagen i Dicots aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter rättas från den 6 oktober 2021 till den 7 oktober 2021; (ii)  avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen rättas från tidigare 7 oktober 2021 till den 8 oktober 2021; (iii) den beräknade dagen för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt avseende emissionen rättas från den 8 oktober 2021 till den 11 oktober 2021; och (iv) handelsperioden i uniträtter på Spotlight Stock Market rättas från perioden den 11 oktober till och med den 21 oktober 2021, till perioden från och med den 12 oktober 2021 till och med den 22 oktober 2021. Avslutningsvis rättas även teckningstiden för teckning av units, från perioden den 11 oktober till och med den 26 oktober 2021, till perioden från och med den 12 oktober 2021 till och med den 27 oktober 2021. Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall rättas från 29 oktober till den 1 november 2021. Pressmeddelandet är i övrigt oförändrat från utskicket den 8 september 2021. Korrigerat pressmeddelande i sin helhet följer nedan.

Styrelsen i Dicot AB ("Dicot" eller "Bolaget") har idag den 8 september 2021, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 6 oktober 2021, beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

2021-09-08
Regulatorisk

Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 6 oktober 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas.

1
2
...
17
>>