Dicot AB bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 24 februari 2021. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - december 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information fjärde kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (556) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 4 188 KSEK (-3 530).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,22) SEK

Finansiell information januari - december 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (631) KSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -17 541 KSEK (-13 396).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,61 (-1,35) SEK

VD kommenterar

Utvecklingsplanen för året var ambitiös och jag kan nu konstatera att vi lyckats nå våra viktigaste mål och kunnat följa vår utvecklingsplan utan större förseningar. Året 2020 har dock präglats av den allt närvarande pandemin och naturligtvis har det påverkat oss på Dicot precis som alla andra i samhället.

DETTA ÅR HAR tveklöst varit annorlunda, men teamet här i Sverige har anpassat sig efter nya förhållnings- och arbetssätt och fungerat oklanderligt. Samarbetet med våra partners i Sydafrika, Frankrike och Indien har också fortsatt på ett mycket tillfredsställande sätt. Dicots partner Anthem Bioscience stängde förvisso ner sin verksamhet någon månad under våren och detta medförde tidstapp i arbetet. Även det inbegripet kan jag nu konstatera att vi lyckats nå våra viktigaste mål under 2020.

LÄKEMEDELSUTVECKLING är en omfattande och tidskrävande process som kräver kapital i flera omgångar och emissioner är vår viktigaste kapitaliseringsform. Under våren genomförde vi därför en företrädesemission och glädjande tecknades den till 326 procent.

MÅLET ÄR ATT vår läkemedelskandidat ska bli ett globalt registrerat preparat för en bättre behandling av erektionssvikt och för tidig utlösning, och visionen är att vara förstahandsvalet för 500 miljoner män runt om i världen. Men varje mål måste brytas ner i faser för att kunna realiseras.

VI ÄR NU i ett mycket spännande fas där vi växlar upp och ökar industrialiseringen av verksamheten. Under slutet på december inledde vi vårt toxikologiprogram som ligger till grund för vår kommande ansökan om kliniska studier på människa och under februari beslutade vi om breddning av testning av LIB-01 inom området för tidig utlösning.

JAG VILL OCKSÅ passa på att introducera vår nya ordförande Eva Sjökvist Saers som med sin långa och breda erfarenhet av styrelsearbete nu tar över ordförandeposten. (läs gärna mer om Eva på vår nylanserade hemsida). Jag vill avslutningsvis tacka alla aktieägare för ert fortsatta stöd och givetvis hälsa nya aktieägare varmt välkomna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer, CEO

Tel: +46 70-663 60 09

Email: goran.beijer@dicot.se

Jessica Roxhed, CFO

Tel: +46 70-394 94 98

Email: jessica.roxhed@dicot.se

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (tidigare Libiguin) vilket ska bli ett potensmedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK.

Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 1-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1600 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

2021-04-26

Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas.

2021-04-06
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 6 april 2021. Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjade 21 163 347 teckningsoptioner, motsvarande cirka 97,02 procent av antalet utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 21 163 347 aktier till teckningskursen 0,82 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Dicot cirka 17,4 MSEK före emissionskostnader.

2021-03-25
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 25 mars 2021. Den 29 mars 2021 är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget"). Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 pågår till och med den 31 mars 2021.

2021-03-24

Pressmeddelande: Uppsala, 24 mars 2021. I dagarna inledde potensläkemedelsutvecklaren Dicot för första gången studier på djur med erektionssvikt. Tidigare har bolagets läkemedelskandidat endast testats på friska djur. Studierna är ett viktigt led i att nå godkännande för kliniska studier på människa.

2021-03-17
Regulatorisk

Komplettering: I tidigare version av pressmeddelandet fanns inte ägarbrevet bilagt.

Pressmeddelande: Uppsala, 17 mars 2021. Idag, den 17 mars 2021, inleds utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i samband med Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") emission av units 2020. Utnyttjandeperioden pågår till och med den 31 mars 2021.

2021-03-17
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 17 mars 2021. Idag, den 17 mars 2021, inleds utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO2 som emitterades i samband med Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") emission av units 2020. Utnyttjandeperioden pågår till och med den 31 mars 2021.

2021-03-15
Regulatorisk

Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") genomförde under det andra kvartalet 2020 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 4 juni 2020 till och med den 18 juni 2020 erhöll därmed fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 per tecknad unit i företrädesemissionen. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 1 mars till och med 15 mars 2021, dock inte lägre än 0,125 SEK och inte högre än 2,00 SEK per aktie. Den genomsnittliga betalkursen uppgick under mätperioden till cirka 1,17 SEK och således är lösenpriset fastställt till 0,82 SEK per aktie.

2021-03-04
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 4 mars 2021. Potensläkemedelsutvecklaren Dicot har påbörjat en ny produktion av läkemedelskandidaten LIB-01. Batchen ska användas till de kliniska fas 1-studierna på människa som inleds under 2022.

2021-02-24
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 24 februari 2021. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - december 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

2021-02-09

Pressmeddelande: Uppsala 9 februari 2021. Vid en extra bolagsstämma 9 februari valdes Dr Eva Sjökvist Saers till ny styrelseordförande i Dicot som utvecklar ett potensläkemedel för erektionssvikt och för tidig utlösning. Eva arbetar som styrelseledamot i ett antal life science-bolag, är ordförande i Vinnovas strategiska innovationsprogram Swelife och har en industriell bakgrund från AstraZeneca och som vd för APL.

<<
1
2
3
...
15
>>