Stäng
Kommuniké från extra bolagsstämma i Dicot AB (publ)

Pressmeddelande: Uppsala, 9 januari 2023. Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490, har hållit extra bolagsstämma den 9 januari 2023, varvid besluten nedan fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning. För att åstadkomma lämpliga bolagsordningsgränser för aktiekapitalet och antalet aktier beslutade stämman att anta samtliga fyra förslag till ny bolagsordning som presenterades, samt att bemyndiga styrelsen att registrera bolagets nya bolagsordning i enlighet med ett av de fyra förslagen, baserat på vad styrelsen finner lämpligast efter beaktande av hur många units som tecknats och tilldelats i nedan angivna emission.

De fyra antagna förslagen innebär följande möjliga ändringar för aktiekapitalet och antalet aktier:

-          Alternativ A:
Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.
Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

-          Alternativ B:
Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.
Antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000. 

-          Alternativ C:
Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.
Antalet aktier skall vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.

-          Alternativ D:
Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.
Antalet aktier skall vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

Godkännande av styrelsens beslut om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen beslutade, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, den 7 december 2022, om nyemission av högst 68 551 510 s.k. units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje (1) unit består av fyra (4) aktier och sex (6) teckningsoptioner (tre (3) teckningsoptioner av serie TO4 - 2023:1 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO5 - 2023:2). Detta innebär att högst 274 206 040 nya aktier och högst 411 309 060 nya teckningsoptioner (varav högst 205 654 530 av vardera serie) kan ges ut. Teckningskursen uppgår till 0,80 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,20 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Varje (1) teckningsoption av serie TO4 - 2023:1 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda kursen från och med den 15 maj 2023 till och med den 29 maj 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (vid tiden för teckning av aktie med stöd av teckningsoption av serie TO 4 - 2023:1) och högst 0,20 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 - 2023:1 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 15 juni 2023. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av separat bilaga.

Varje (1) teckningsoption av serie TO5 - 2023:2 ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda kursen från och med den 13 oktober 2023 till och med den 27 oktober 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (vid tiden för teckning av aktie med stöd av teckningsoption serie TO5 - 2023:2) och högst 0,25 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO5 - 2023:2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 1 november 2023 till och med den 15 november 2023. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av separat bilaga.

Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade om minskning av bolagets aktiekapital med högst 34 275 755 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska fastställas till ett belopp motsvarande den del av aktiekapitalets ökning i ovan angivna emission som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier. Minskningen genomförs utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras.

Bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital inom ramen för bolagsordningens gränser. Bemyndigandet får enbart användas för att ge ut aktier och/eller teckningsoptioner till dem som agerat garanter i den ovan angivna emission. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det således ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning. Skälet till att styrelsen ska ha den rätten är att bolaget ska kunna fullgöra avtalsenliga förpliktelser gentemot garanter i nämnda emission.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd 
Telefon: +46 739 80 14 08 
E-post: elin.trampe@dicot.se 

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 75 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

2023-02-27
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 27 mars 2023. Dicot AB (publ) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022 samt för det fjärde kvartalet. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.dicot.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kvartalet oktober-december 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 604 (-8 408) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,10) SEK

Perioden januari-december 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -31 756 (-27 175) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,42) SEK
2023-02-08
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 8 mars 2023. Dicot AB (publ) (''Dicot" eller ''Bolaget'') har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 4 och teckningsoptioner serie TO 5, som beslutades av styrelsen den 7 december 2022 och som sedermera godkändes av extra bolagsstämma den 9 januari 2023 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts och vad som tidigare kommunicerats, en riktad emission av units till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av units i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs. 0,80 SEK per unit, och följer av de garantiavtal som ingicks med garanterna inför Företrädesemissionen. Betalning för de nya aktierna sker genom kvittning av garanternas fordringar. 

2023-01-31
Regulatorisk

Dicot AB (publ) (''Dicot" eller ''Bolaget'') offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units om cirka 54,8 MSEK som avslutades den 27 januari 2023 ("Företrädesemissionen"). 75 088 833 units tecknades med och utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 109,5 procent av Företrädesemissionen som därmed blev övertecknad. Emissionsgarantierna behövde således ej tas i anspråk. Företrädesemissionen tecknades därmed till 100 procent och Dicot tillförs cirka 54,8 MSEK före emissionskostnader.

2023-01-13
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 13 januari 2023. Idag inleds teckningsperioden i Dicot AB:s (publ) (''Dicot" eller ''Bolaget'') företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO4 samt teckningsoptioner av serie TO5 som beslutades av en extra bolagsstämma den 9 januari 2023 ("Företrädesemissionen") och i vilken även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse att teckna units.

2023-01-09
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 9 januari 2023. Styrelsen i Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") har, med anledning av den nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 7 december 2022 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2023-01-09
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 9 januari 2023. Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490, har hållit extra bolagsstämma den 9 januari 2023, varvid besluten nedan fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

2022-12-07
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 7 december 2022. Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 januari 2023 kl. 13.00 hos Advokatfirman Lindahl, Vaksalagatan 10, 751 42 Uppsala.

2022-12-07
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 7 december 2022. Styrelsen i Dicot AB ("Dicot" eller "Bolaget") har idag den 7 december 2022, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagstämma den 9 januari 2023, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 68 551 510 units bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 54,8 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Varje unit består av fyra (4) nya aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO4 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO5. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO4 och TO5 som ges ut i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 51,4-92,5 MSEK före emissionskostnader. Det lägsta likvidbeloppet som kan tillföras Bolaget kan ändras beroende av om - och i vilken utsträckning - nedan nämnda minskning av aktiekapitalet genomförts. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK från styrelseledamöter, ledningsgruppen och befintliga aktieägare. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 28 MSEK och s.k. toppgarantier om cirka 1,8 MSEK. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 34,8 MSEK, motsvarande cirka 63,5 procent av Företrädesemissionen. Toppgarantierna omfattas av lock-up om 180 dagar från det datum att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att avsluta prekliniska studier samt för att starta och genomföra kliniska fas 1-studier med Bolagets läkemedelskandidat LIB-01, studier som beräknas starta i mitten av 2023. För att säkerställa finansieringsbehovet fram till att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget tagit upp ett brygglån om 2 MSEK vilket kommer att regleras efter genomförd Företrädesemission. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

2022-11-01
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 1 november 2022. Rättelsen avser att informera om att tidigare pressmeddelande gällande Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - september 2022 ej skulle ha varit markerad med MAR-etikett. 

1
2
...
15
>>