Stäng
Dicot AB inleder teckningsperioden i emission inför notering

Idag inleds teckningstiden i Dicot AB:s spridningsemission om högst 2 200 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 11,3 MSEK, före emissionskostnader. Dicot har erhållit ej säkerställda teckningsförbindelser avseende teckning av aktier för 2,2 MSEK, motsvarande cirka 20 procent av emissionsbeloppet.

Bakgrund och motiv till emissionen

Dicot har genom gjord forskning undanröjt alla essentiella tekniska problem, så att utvecklingen av LibiguinTM kan fortsätta mot ett registrerat läkemedel. För att finansiera den fortsatta utvecklingen, genomförs nu en publik spridningsemission på cirka 11,3 MSEK. Det nya kapitalet skall användas till att stärka bolagets organisation, samt till den fortsatta utvecklingen av LibiguinTM. Bolaget kommer därefter att notera Bolagets aktier på AktieTorget. 

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 2 maj - 24 maj 2018.

Teckningskurs: 5,15 SEK per aktie.

Emissionsbelopp: Cirka 11,3 MSEK.

Antal aktier i emissionen: Högst 2 200 000 aktier.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier.

Teckningsförbindelser: Bolaget har inhämtat ej säkerställda teckningsförbindelser från befintliga och nya aktieägare uppgående till cirka 2,2 MSEK, motsvarande 20 procent av emissionen.

Värdering: Värderingen av Dicot är cirka 26,5 MSEK pre-money.

Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande cirka 6,8 MSEK.

Planerade presentationer av bolaget

3 maj | Stockholm

Plats och tid: Aktiefrukost, Operaterassen, Karl XII:s torg i Stockholm 25, kl. 8.00-12.00
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webbformulär på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiefrukost-stockholm-3-maj

8 maj | Göteborg

Plats och tid: Aktiedagen, Svenska Mässan, Mässans gata 24 i Göteborg, kl. 08.00-21.00
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webbformulär på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-goteborg-0

22 maj | Malmö

Plats och tid: Aktiedagen, Kockums Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö, kl. 08.00-19.00
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via mail till https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-malmo-22-maj

För ytterligare information

Göran Beijer
VD, Dicot AB
Telefon: 070-663 60 09
E-post: goran.beijer@dicot.se

Kort om Dicot

Dicots affärsidé är att utveckla produkten LibiguinTM som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden.

Filer för nedladdning
2019-07-18
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 18 Juni, 2019. Dicot AB (publ), utvecklare av läkemedel som inriktar sig på sexuella dysfunktioner, meddelade idag att företaget har beviljats bidrag med 100 000 SEK för immaterialrättsgenomlysning av Dicot AB.

2019-06-25
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala den 25 juni 2019. Dicot AB (publ), utvecklare av läkemedel för sexuell dysfunktion, meddelade i dag att bolaget har anställt Julie Silber som ny CFO och chef för Investor Relations, från och med den 25 juni 2019. I den här rollen kommer Silber att vara ansvarig för att leda finansiella strategier, övervaka redovisning, internrevision, Investor Relations och bolagets kommunikation. Julie Silber efterträder Bengt Norvik, som kommer att stanna kvar i bolaget fram till slutet av juni för att säkerställa en smidig övergång.  

2019-05-27

Dicot har tecknat avtal med Dr. Solofoniana Razafimahefa vid Institute Malgache De Recherches Appliquées, Antananarivo, Madagaskar, rörande forskningssamarbete för att bättre förstå verkningsmekanismen för Dicots läkemedelskandidat LibiguinTM

2019-05-16
Regulatorisk

Årsstämma i Dicot AB (publ) hölls den 16 maj 2019 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

2019-05-16
Regulatorisk

DICOT AB (publ) 559006-3490

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 899 (-540) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,50 (-0,11) SEK
  • Dicot tecknade ett nytt samarbetsavtal med Sveriges största forskningsinstitut RISE i Södertälje
  • Dicot tecknade ett samarbetsavtal med SDS, Scandinavian Development Services AB avseende projektlednin
2019-05-13

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin.

2019-04-26
Regulatorisk

Årsredovisningen och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.dicot.se.

2019-04-24

Dicot ges finansiering med drygt en halv miljon kronor. Finansieringen sker inom ramen för EU:s program SME Instrumentet fas 1 som stöder utveckling av innovativa små och medelstora företag med hög potential.

2019-04-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 klockan 15.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

2019-04-09

Dicot lanserar ny hemsida och grafisk profil för att göra det lättare för aktieägare, investerare och samarbetspartners att hitta relevant information om Dicots verksamhet och utveckling.

<<
1
...
25
26
27
28
29
>>