Stäng
Dicot AB Delårsrapport januari - juni 2022

Pressmeddelande: Uppsala, 25 augusti 2022. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - juni 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 KSEK (33)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 733 KSEK (-5 583)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,09)

Finansiell information januari - juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 KSEK (69)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18 079 KSEK (-14 051)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,26)

Väsentliga händelser under kvartalet

April

 • Elin Trampe tillträder som vd 1 april, tidigare vd Göran Beijer kvarstår som konsult på deltid i bolaget.
 • Bolaget prioriterar utvecklingen av en oral läkemedelskandidat inför fas 1-studien, efter utvärdering av två formuleringsalternativ. Det gör att tidsplanen för start av första studie i människa revideras till mitten av 2023.
 • Dr Charlotta Gauffin anställs som ny Chief Scientific Officer med tillträde 11 juli.

Maj

 • Bolagsstämma gör omval av Eva Sjökvist Saers, Mikael von Euler-Chelpin, Per-Göran Gillberg och Lena Söderström. Fredrik Buch och Michael Zell väljs in som nya ledamöter. Beslutas att införa två incitamentsprogram - ett för styrelseledamöter och ett för anställda och andra nyckelpersoner.
 • Ett forskningssamarbete med Uppsala universitet och W. Szafer Institute of Botany vid polska Vetenskapsakademin startar, med syfte att undersöka en ny teknik för framtagning av startmaterial för tillverkning av läkemedelssubstansen.

Juni

 • En patentansökan förbereds för att skydda nya framställningsmetoder samt olika kemiska föreningar vid tillverkning av läkemedelssubstansen i LIB-01. Patentansökan avses skickas in efter sommaren och ska ge 20 års marknadsexklusivitet.
 • 1 till 15 juni sker utnyttjandeperioden av teckningsoptioner i serien TO 3 där 34 202 814 optioner nyttjas, vilket motsvarar cirka 90% teckning och tillför Dicot cirka 10 MSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget meddelar man uppnått god effekt i studier med den nyutvecklade orala formuleringen. LIB-01 hade statistiskt säkerställd effekt på alla studerade parametrar hos försöksdjuren uppmätt sju dagar efter sista dos.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Inga

VD kommenterar

Vi vill drastiskt ändra förutsättningarna för behandling av erektionsproblem. Vårt mål är tydligt: att lansera ett helt nytt långtidsverkande preparat som är förstahandsvalet för drabbade män och par. Under det gångna kvartalet har vi tagit flera viktiga steg i förverkligandet av denna målsättning. Vi har också aktivt deltagit i debatten om det stigma som finns kopplat till erektionsproblem.

EFTER ETT INTENSIVT utvecklingsarbete kunde vi i april glädjande meddela att vi har en oral formulering att arbeta vidare med. Tidigare har Dicot använt en subkutan formulering, det vill säga administration med spruta under huden. Ett preparat som kan intas som tablett eller kapsel är betydligt lättare för framtida användare vilket är en viktig faktor kopplat till vår målsättning att LIB-01 blir förstahandsvalet.

VI ARBETAR PÅ BRED FRONT för att säkerställa att Dicot och LIB-01 får alla förutsättningar som krävs för att lyckas långsiktigt och nå en global marknad. En stark patentportfölj är en naturlig och viktig del i det arbetet. I juni inleddes arbetet med en ny patentansökan som rör nya framställningsmetoder och olika kemiska föreningar under tillverkningen av läkemedelssubstansen. Med ytterligare patent kan vi säkra marknadsexklusivitet till minst år 2042.

MARKNADEN FÖR POTENSLÄKEMEDEL växer kraftigt men behovet är sannolikt betydligt större än vad försäljningsstatistiken ger vid handen. Endast en fjärdedel av alla drabbade söker nämligen hjälp enligt RFSU. Det stigma och den tystnadskultur som råder kring erektionsproblem är en starkt bidragande orsak till det. Under våren har en välkommen debatt om just tystnadskulturen spridits i breda medier i Sverige och Dicot har deltagit aktivt, något vi avser fortsätta göra.

EFTER JUNI MÅNADS optionsutnyttjande som tecknades till cirka 90% förstärktes vår kassa med 9 MSEK. Det är ett gott utfall givet vårens besvärliga läge på kapitalmarknaden. Nu utvärderar vi flera sätt att kapitalisera bolaget framgent för att säkerställa den långsiktiga finansieringen.

VI BREDDAR VÅR KOMPETENS för att rusta inför kommande faser i bolagets utveckling. Styrelsens sammansättning är av stor betydelse i det arbetet och det är därför mycket tillfredsställande att Fredrik Buch och Michael Zell valdes in under årsmötet i maj. Bägge förstärker oss med etablerad affärs- och marknadskompetens. Styrelsens förtroende för LIB-01s potential är stor. Det blev inte minst tydligt i juni när vi kunde meddela att styrelsens och ledningens samlade aktieinnehav ökade med drygt 700 000 aktier.

Vår kandidat har kallats potentiell "block buster" och "game changer". Omvärldens positiva omdömen och de positiva studieresultaten med den orala formuleringen ger oss extra energi och självförtroende att fortsätta arbetet med att drastiskt kunna förbättra behandlingen av erektionsproblem och ge drabbade män och par ökad livskvalitet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, CEO                                                 
Tel: +46 739 80 14 08                                            
Email: elin.trampe@dicot.se                                 

Björn Petersson, CFO
Tel: +46 76 109 00 00
Email: bjorn.petersson@dicot.se

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

2022-08-25
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 25 augusti 2022. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - juni 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

2022-06-29
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 29 juni 2022. Dicot AB utvecklar ett nytt potensläkemedel med målsättningen att bli förstahandsvalet på marknaden. Bolaget meddelar idag att den nyutvecklade orala formuleringen uppvisar goda resultat i en nyligen genomförd effektstudie.

2022-06-17
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 17 juni 2022.

Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 3. Innehavare av teckningsoptioner utnyttjade 34 202 814 teckningsoptioner, motsvarande cirka 90 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 34 202 814 aktier till teckningskursen 0,29 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Dicot cirka 10 MSEK före emissionskostnader.

2022-06-13
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 13 juni 2022. Bolaget meddelar idag att medlemmar i Dicots styrelse och ledning ökar sitt aktieinnehav i bolaget.

2022-05-29
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 29 maj 2022.

Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") genomförde under det fjärde kvartalet 2021 en företrädesemission av s.k. units vari en (1) unit bestod av tre (3) nyemitterade aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3 (även tidigare benämnd serie 2021/2022). De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 12 oktober 2021 till och med den 27 oktober 2021 erhöll därmed tre (3) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3 per tecknad unit i företrädesemissionen. Varje teckningsoption av serie TO 3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 16 maj 2022 till och med 27 maj 2022, dock inte lägre än aktiens kvotvärde (0,125 SEK) och inte högre än 1,50 SEK per aktie. Den genomsnittliga betalkursen uppgick under mätperioden till cirka 0,41 SEK och således är lösenpriset fastställt till 0,29 SEK per aktie.

2022-05-24
Regulatorisk

Dicot AB (publ) ("Bolaget") höll idag den 24 maj 2022 årsstämma i Uppsala varvid nedan beslut fattades.

2022-05-06
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 6 maj 2022. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - mars 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information första kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 346 kSEK (-8 468)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,19)
2022-04-25
Regulatorisk

Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022 klockan 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

2022-02-28
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 28 februari 2022. Dicot ABs (publ) bokslutskommuniké för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se

1
2
...
13
>>