Stäng
Dicot AB Delårsrapport januari - juni 2022

Pressmeddelande: Uppsala, 25 augusti 2022. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - juni 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.

Finansiell information andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 KSEK (33)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -8 733 KSEK (-5 583)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 SEK (-0,09)

Finansiell information januari - juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 KSEK (69)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18 079 KSEK (-14 051)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,26)

Väsentliga händelser under kvartalet

April

 • Elin Trampe tillträder som vd 1 april, tidigare vd Göran Beijer kvarstår som konsult på deltid i bolaget.
 • Bolaget prioriterar utvecklingen av en oral läkemedelskandidat inför fas 1-studien, efter utvärdering av två formuleringsalternativ. Det gör att tidsplanen för start av första studie i människa revideras till mitten av 2023.
 • Dr Charlotta Gauffin anställs som ny Chief Scientific Officer med tillträde 11 juli.

Maj

 • Bolagsstämma gör omval av Eva Sjökvist Saers, Mikael von Euler-Chelpin, Per-Göran Gillberg och Lena Söderström. Fredrik Buch och Michael Zell väljs in som nya ledamöter. Beslutas att införa två incitamentsprogram - ett för styrelseledamöter och ett för anställda och andra nyckelpersoner.
 • Ett forskningssamarbete med Uppsala universitet och W. Szafer Institute of Botany vid polska Vetenskapsakademin startar, med syfte att undersöka en ny teknik för framtagning av startmaterial för tillverkning av läkemedelssubstansen.

Juni

 • En patentansökan förbereds för att skydda nya framställningsmetoder samt olika kemiska föreningar vid tillverkning av läkemedelssubstansen i LIB-01. Patentansökan avses skickas in efter sommaren och ska ge 20 års marknadsexklusivitet.
 • 1 till 15 juni sker utnyttjandeperioden av teckningsoptioner i serien TO 3 där 34 202 814 optioner nyttjas, vilket motsvarar cirka 90% teckning och tillför Dicot cirka 10 MSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget meddelar man uppnått god effekt i studier med den nyutvecklade orala formuleringen. LIB-01 hade statistiskt säkerställd effekt på alla studerade parametrar hos försöksdjuren uppmätt sju dagar efter sista dos.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Inga

VD kommenterar

Vi vill drastiskt ändra förutsättningarna för behandling av erektionsproblem. Vårt mål är tydligt: att lansera ett helt nytt långtidsverkande preparat som är förstahandsvalet för drabbade män och par. Under det gångna kvartalet har vi tagit flera viktiga steg i förverkligandet av denna målsättning. Vi har också aktivt deltagit i debatten om det stigma som finns kopplat till erektionsproblem.

EFTER ETT INTENSIVT utvecklingsarbete kunde vi i april glädjande meddela att vi har en oral formulering att arbeta vidare med. Tidigare har Dicot använt en subkutan formulering, det vill säga administration med spruta under huden. Ett preparat som kan intas som tablett eller kapsel är betydligt lättare för framtida användare vilket är en viktig faktor kopplat till vår målsättning att LIB-01 blir förstahandsvalet.

VI ARBETAR PÅ BRED FRONT för att säkerställa att Dicot och LIB-01 får alla förutsättningar som krävs för att lyckas långsiktigt och nå en global marknad. En stark patentportfölj är en naturlig och viktig del i det arbetet. I juni inleddes arbetet med en ny patentansökan som rör nya framställningsmetoder och olika kemiska föreningar under tillverkningen av läkemedelssubstansen. Med ytterligare patent kan vi säkra marknadsexklusivitet till minst år 2042.

MARKNADEN FÖR POTENSLÄKEMEDEL växer kraftigt men behovet är sannolikt betydligt större än vad försäljningsstatistiken ger vid handen. Endast en fjärdedel av alla drabbade söker nämligen hjälp enligt RFSU. Det stigma och den tystnadskultur som råder kring erektionsproblem är en starkt bidragande orsak till det. Under våren har en välkommen debatt om just tystnadskulturen spridits i breda medier i Sverige och Dicot har deltagit aktivt, något vi avser fortsätta göra.

EFTER JUNI MÅNADS optionsutnyttjande som tecknades till cirka 90% förstärktes vår kassa med 9 MSEK. Det är ett gott utfall givet vårens besvärliga läge på kapitalmarknaden. Nu utvärderar vi flera sätt att kapitalisera bolaget framgent för att säkerställa den långsiktiga finansieringen.

VI BREDDAR VÅR KOMPETENS för att rusta inför kommande faser i bolagets utveckling. Styrelsens sammansättning är av stor betydelse i det arbetet och det är därför mycket tillfredsställande att Fredrik Buch och Michael Zell valdes in under årsmötet i maj. Bägge förstärker oss med etablerad affärs- och marknadskompetens. Styrelsens förtroende för LIB-01s potential är stor. Det blev inte minst tydligt i juni när vi kunde meddela att styrelsens och ledningens samlade aktieinnehav ökade med drygt 700 000 aktier.

Vår kandidat har kallats potentiell "block buster" och "game changer". Omvärldens positiva omdömen och de positiva studieresultaten med den orala formuleringen ger oss extra energi och självförtroende att fortsätta arbetet med att drastiskt kunna förbättra behandlingen av erektionsproblem och ge drabbade män och par ökad livskvalitet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, CEO                                                 
Tel: +46 739 80 14 08                                            
Email: elin.trampe@dicot.se                                 

Björn Petersson, CFO
Tel: +46 76 109 00 00
Email: bjorn.petersson@dicot.se

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se

2023-02-27
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 27 mars 2023. Dicot AB (publ) offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari - december 2022 samt för det fjärde kvartalet. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.dicot.se. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Kvartalet oktober-december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 604 (-8 408) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,10) SEK

Perioden januari-december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -31 756 (-27 175) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,42) SEK
2023-02-08
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 8 mars 2023. Dicot AB (publ) (''Dicot" eller ''Bolaget'') har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 4 och teckningsoptioner serie TO 5, som beslutades av styrelsen den 7 december 2022 och som sedermera godkändes av extra bolagsstämma den 9 januari 2023 ("Företrädesemissionen"). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts och vad som tidigare kommunicerats, en riktad emission av units till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av units i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs. 0,80 SEK per unit, och följer av de garantiavtal som ingicks med garanterna inför Företrädesemissionen. Betalning för de nya aktierna sker genom kvittning av garanternas fordringar. 

2023-01-31
Regulatorisk

Dicot AB (publ) (''Dicot" eller ''Bolaget'') offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units om cirka 54,8 MSEK som avslutades den 27 januari 2023 ("Företrädesemissionen"). 75 088 833 units tecknades med och utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 109,5 procent av Företrädesemissionen som därmed blev övertecknad. Emissionsgarantierna behövde således ej tas i anspråk. Företrädesemissionen tecknades därmed till 100 procent och Dicot tillförs cirka 54,8 MSEK före emissionskostnader.

2023-01-13
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 13 januari 2023. Idag inleds teckningsperioden i Dicot AB:s (publ) (''Dicot" eller ''Bolaget'') företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO4 samt teckningsoptioner av serie TO5 som beslutades av en extra bolagsstämma den 9 januari 2023 ("Företrädesemissionen") och i vilken även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse att teckna units.

2023-01-09
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 9 januari 2023. Styrelsen i Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") har, med anledning av den nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 7 december 2022 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

2023-01-09
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 9 januari 2023. Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490, har hållit extra bolagsstämma den 9 januari 2023, varvid besluten nedan fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

2022-12-07
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 7 december 2022. Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 januari 2023 kl. 13.00 hos Advokatfirman Lindahl, Vaksalagatan 10, 751 42 Uppsala.

2022-12-07
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 7 december 2022. Styrelsen i Dicot AB ("Dicot" eller "Bolaget") har idag den 7 december 2022, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagstämma den 9 januari 2023, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 68 551 510 units bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 54,8 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Varje unit består av fyra (4) nya aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO4 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO5. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO4 och TO5 som ges ut i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 51,4-92,5 MSEK före emissionskostnader. Det lägsta likvidbeloppet som kan tillföras Bolaget kan ändras beroende av om - och i vilken utsträckning - nedan nämnda minskning av aktiekapitalet genomförts. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK från styrelseledamöter, ledningsgruppen och befintliga aktieägare. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 28 MSEK och s.k. toppgarantier om cirka 1,8 MSEK. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 34,8 MSEK, motsvarande cirka 63,5 procent av Företrädesemissionen. Toppgarantierna omfattas av lock-up om 180 dagar från det datum att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för att avsluta prekliniska studier samt för att starta och genomföra kliniska fas 1-studier med Bolagets läkemedelskandidat LIB-01, studier som beräknas starta i mitten av 2023. För att säkerställa finansieringsbehovet fram till att Företrädesemissionen är genomförd har Bolaget tagit upp ett brygglån om 2 MSEK vilket kommer att regleras efter genomförd Företrädesemission. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

2022-11-01
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 1 november 2022. Rättelsen avser att informera om att tidigare pressmeddelande gällande Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - september 2022 ej skulle ha varit markerad med MAR-etikett. 

1
2
...
15
>>