Stäng
Delårsrapport 1 juli - 30 september 2018
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 104 (-148) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,27 (-0,06) SEK
 • Utvidgat avtal tecknas med Anthem Biosciences i Bangalore, Indien för att säkerställa viktig preklinisk utveckling av Libiguin™

Rapportperiod 1 januari - 30 september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -2 525 (-373) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,33 (-0,08) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

Dicot har tecknat ett utvidgat avtal med Anthem Biosciences i Bangalore, Indien för preklinisk utveckling av Libiguin™. Dicot har redan sedan maj 2017 samarbetat med Anthem för vidareutveckling av de kemiska processtegen för tillverkning av Libiguin™. Det nya utvidgade avtalet omfattar nu både de toxicitetstester som krävs för att erhålla myndighetsgodkännande av kliniska prövningar av Libiguin™, samt vidare optimering av de kemiska processtegen för tillverkning av Libiguin™.

Väsentliga händelser efter rapportperiod

Dicot har förstärkt organisationen genom att vi tecknat avtal med Dr. Elin Gahm i Uppsala som är specialist i allmänmedicin och vidareutbildad inom sexologi.

Kommentar av Göran Beijer, vd Dicot

Till att börja med vill jag ge en bild av hur vi arbetar i vårt pågående läkemedelsprojekt och därefter några ord om hur jag stärker kunnandet och kapaciteten i företaget Dicot.

Genomförandet av läkemedelsprojektet, där vi arbetar med indikationer inom sexuella dysfunktioner, pågår för fullt i enlighet med den plan som presenterades i samband med emissionen i maj och i korthet ser det ut så här;

LibiguinTM som läkemedel utgår från en naturlig råvara. Därför har ytterligare anskaffning av råmaterial genomförts av vår samarbetspartner i Afrika på ett framgångsrikt sätt och har resulterat i att ytterligare ca 1,5 ton råvara kommer att skeppas till Sverige under november/december 2018. Insamlandet, som sker på ett hållbart sätt utan att påverka den naturliga biologiska mångfalden, har föregåtts av täta myndighetskontakter i flera länder då alla tillstånd för insamling av material från naturen måste vara korrekta och på plats innan export. Myndigheterna måste först ge sitt godkännande. En omfattande prospektering och möjlighet till hållbar insamling långsiktigt har genomförts i flera länder på den afrikanska kontinenten. En positiv sidoeffekt är också att insamlingen gett flera lokala utvecklingar i byar helt i enlighet med internationella avtal (Nagoyaprotokollet) och i samstämmighet med Agenda 2030.

För att kunna producera LibiguinTM i stor skala från råvaran som samlas i Afrika behöver råvaran först bearbetas för att utvinna en prekursor som fungerar som startmaterial för den slutgiltiga läkemedelsframställningen. Med vår samarbetspartner RISE i Södertälje arbetar vi för att optimera utbytet av prekursorn från råvaran genom en process i flera steg. Arbetet innehåller en hel del ny teknik och metoder och har utvecklats mycket bra. Metoderna har uppfinningshöjd och för våra applikationer kommer det sannolikt vara möjligt att generera ytterligare patentansökningar. När optimeringen är tillräckligt bra kommer vi under hösten 2018 och våren 2019 fortsätta producera prekursorn på RISE för att därefter skeppa till vår partner Anthem Bioscience i Indien. På Anthem görs framställningen av LibiguinTM dvs. det aktiva läkemedlet via en syntes med det av RISE framställda startmaterialet.

Innan ett läkemedel är färdigt att användas mot sjukdomar hos människor går forskningen igenom många faser. Det är nödvändigt för att läkemedlen ska vara säkra att använda för patienter. Anthem Bioscience är vår partner när det gäller att producera läkemedelssubstans och också för att genomföra det viktiga toxikologiska testprogrammet. Programmet innebär att vi genomfört olika toxikologiska tester och vår substans visar hittills ingen toxicitet. Flera andra tester pågår och andra kommer att startas under nästa år för att generera nödvändiga data inför kommande ansökan om att starta kliniska studier.

Parallellt med toxprogrammet pågår ett samarbete med en partner i Holland för att göra försök för att klargöra verkningsmekanismen för LibiguinTM. Vi genomför också en formuleringsstudie på RISE för att få en uppfattning om detaljerna hur en beredning av LibiguinTM ska se ut för att administreras oralt som läkemedel.

Alla aktiviteter i läkemedelsprojektet går enligt plan och jag ser i dagsläget att vi kan genomföra det som tidigare kommunicerats.

Som ett led i att stärka organisationen i Dicot och specifikt vårt kunnande inom området sexologi har vi sedan tidigare knutit Professor Kerstin Fugl Meyer vid Karolinska Institutet till Dicot och nu välkomnar jag Dr. Elin Gahm i Uppsala som är specialist i allmänmedicin och vidareutbildad inom sexologi. Gemensamt kommer vi att bygga det kliniska nätverket för att positionera LibiguinTM på den internationella marknaden samt förbereda för kommande kliniska prövningar mm.

Som en informationspunkt har grundaren av bolaget Jarl Wikberg under perioden av privatekonomiska skäl sålt en mindre del av sitt aktieinnehav i bolaget och därmed marginellt minskat sin andel i bolaget, från 51,6% till 50,8%.

För att skapa en effektiv och vederhäftig kommunikation har vi slutit ett samarbetsavtal med en kommunikationsbyrå i syfte att synliggöra potentialen i bolaget och vårt projekt.

Slutligen kan jag med tillfredställelse konstatera att läkemedelsprojektet går enligt den plan vi lagt fast och intresset är fortsatt stort. Många hör av sig och vill veta hur det går. Samtidigt förstärker vi bolagets organisation och kunnande genom etablering av nya samarbeten med företag och kompetenta personer. Jag ser fram emot fortsatt utvecklingen av LibiguinTM och att bygga ett framgångsrikt företag.

Göran Beijer

Verkställande direktör

goran.beijer@dicot.se 
+46 70 663 60 09

Om Dicot AB
Dicots affärsidé är att utveckla produkten LibiguinTM som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 730 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Filer för nedladdning
2019-07-18
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala, 18 Juni, 2019. Dicot AB (publ), utvecklare av läkemedel som inriktar sig på sexuella dysfunktioner, meddelade idag att företaget har beviljats bidrag med 100 000 SEK för immaterialrättsgenomlysning av Dicot AB.

2019-06-25
Regulatorisk

Pressmeddelande: Uppsala den 25 juni 2019. Dicot AB (publ), utvecklare av läkemedel för sexuell dysfunktion, meddelade i dag att bolaget har anställt Julie Silber som ny CFO och chef för Investor Relations, från och med den 25 juni 2019. I den här rollen kommer Silber att vara ansvarig för att leda finansiella strategier, övervaka redovisning, internrevision, Investor Relations och bolagets kommunikation. Julie Silber efterträder Bengt Norvik, som kommer att stanna kvar i bolaget fram till slutet av juni för att säkerställa en smidig övergång.  

2019-05-27

Dicot har tecknat avtal med Dr. Solofoniana Razafimahefa vid Institute Malgache De Recherches Appliquées, Antananarivo, Madagaskar, rörande forskningssamarbete för att bättre förstå verkningsmekanismen för Dicots läkemedelskandidat LibiguinTM

2019-05-16
Regulatorisk

Årsstämma i Dicot AB (publ) hölls den 16 maj 2019 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

2019-05-16
Regulatorisk

DICOT AB (publ) 559006-3490

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 899 (-540) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,50 (-0,11) SEK
 • Dicot tecknade ett nytt samarbetsavtal med Sveriges största forskningsinstitut RISE i Södertälje
 • Dicot tecknade ett samarbetsavtal med SDS, Scandinavian Development Services AB avseende projektlednin
2019-05-13

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av Libiguin.

2019-04-26
Regulatorisk

Årsredovisningen och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.dicot.se.

2019-04-24

Dicot ges finansiering med drygt en halv miljon kronor. Finansieringen sker inom ramen för EU:s program SME Instrumentet fas 1 som stöder utveckling av innovativa små och medelstora företag med hög potential.

2019-04-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 klockan 15.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala.

2019-04-09

Dicot lanserar ny hemsida och grafisk profil för att göra det lättare för aktieägare, investerare och samarbetspartners att hitta relevant information om Dicots verksamhet och utveckling.

<<
1
...
25
26
27
28
29
>>