Stäng
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

DICOT AB (publ) 559006-3490

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 899 (-540) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,50 (-0,11) SEK
  • Dicot tecknade ett nytt samarbetsavtal med Sveriges största forskningsinstitut RISE i Södertälje
  • Dicot tecknade ett samarbetsavtal med SDS, Scandinavian Development Services AB avseende projektlednin

Väsentliga händelser under rapportperioden
Dicot har tecknat ett nytt samarbetsavtal med RISE i Södertälje. Avtalet innebär att RISE kommer bidra i olika steg inom utvecklingen av LibigiunTM som en aktiv substans för behandling av sexuella dysfunktioner. RISE har ett stort och brett kunnande inom läkemedelsutveckling. I och med samarbetet har RISE utvecklat metoder för uppskalning från råvara till produktion av intermediat så att produkten kan produceras storskaligt på bästa sätt.

Dicot har tecknat ett samarbetsavtal med SDS, Scandinavian Development Services AB, i Danderyd. SDS kommer att bistå Dicot med projektledning under utvecklingen av LibiguinTM till ett läkemedel. Avtalet innebär att Dicot får tillgång till SDS expertis inom läkemedelsutveckling såsom formuleringsutveckling och regulatoriska frågor

Väsentliga händelser efter rapportperioden 
Dicot lanserar ny hemsida och grafisk profil för att göra det lättare för aktieägare, investerare och samarbetspartners att hitta relevant information om Dicots verksamhet och utveckling.

Dicot beviljas finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 med drygt en halv miljon kronor. Finansieringen sker inom ramen för EU:s program SME Instrumentet Fas 1 som stöder utveckling av innovativa små och medelstora företag med hög potential.

Dicot tecknar ett långsiktigt och exklusivt leveransavtal med Parceval Ltd i Sydafrika. Avtalet innebär att Dicot långsiktigt säkerställer tillgång till råmaterial som är insatsråvara vid tillverkning av LibiguinTM.

Kommentar av Göran Beijer, vd Dicot
Årets tre första månader har präglats av ett fortsatt intensivt arbete för att utveckla Dicots läkemedelskandidat LibiguinTM. Vi har påbörjat storskalig produktion av det extrakt som krävs för fortsatt läke-medelsyntes. Bolaget har även tecknat ett långsiktigt leveransavtal med vår råvaruleverantör i Afrika. Dicot har också under perioden valts ut och glädjande beviljats finansiering på en halvmiljon kronor från EU:s forsknings- och utvecklingsprogram Horizon 2020. Jag vill ta tillfället i akt att tacka aktieägare och bolagets styrelse för ett stort engagemang i Dicot. Många hör av sig med frågor och synpunkter så intresset för Dicot är stort. 

Storskalig produktion startad
LibiguinTM kommer att bli ett helt nytt sätt att behandla både erektionssvikt och för tidig utlösning eftersom de data vi har på substansen indikerar att effekten kan komma att vara betydligt längre jämfört med de produkter som finns på marknaden idag. Startmaterialet produceras i Sverige i samarbete med RISE och Ardena i Södertälje och läkemedelssyntesen genomförs av Anthem Bioscience i Bangalore där även det viktiga toxikologiska testprogrammet genomförs. Under Q1 har den storskaliga produktionen av extraktet som krävs för utveckling av läkemedelssubstansen startat i Södertälje och skeppats vidare till Anthem Bioscience i Bangalore.

Säkrad råvarutillgång med nytt avtal
Råvaran som används för att extrahera den kemiska substansen som används i utvecklingen av LibiguinTM har sitt ursprung i folkmedicinsks användning i Madagaskar och kommer från träd i Afrika. Under perioden har bolaget säkrat fortsatt leverans genom ett nytt långsiktigt leveransavtal med råvaruleverantören Parceval Ltd. Kontakter har också tagits för att etablera ett forskningssamarbete på Madagaskar med syfte att göra ytterligare studier av Libiguinets verkningsmekanismer.

Besök hos Anthem Bioscience
Under perioden har bolaget varit på besök hos vår samarbetspartner i Bangalore för att säkerställa rutiner och samarbetsformer för fortsatt utvecklingsarbete och förbereda det toxikologiska testprogrammet. Med vid besöket fanns representanter från Scandinavian Development Service som Dicot knutit till sig via ett nytt avtal för support inom olika områden, initialt inom projektledning.

Fortsatt starkt fokus på kommunikation
Under perioden har bolagets nya webbsida färdigställts. Ambitionen fortsatt är att bygga sidan med intressant innehåll och information om bolagets utveckling. Dicot finns nu även på LinkedIn som vi bedömer är en viktig kanal för att nå och interagera med våra ägare, intressenter och övriga som vill följa Dicots spännande utveckling. Vi fortsätter också att besöka Aktiespararnas lokala avdelningar för att informera om bolagets utvecklingsarbete.

Finansiering från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020
Det är glädjande att Dicot är ett av bolagen som valts ut och därmed bedöms tillhöra Europas ledande innovativa bolag. Att få finansiering via EU:s SME Instrumentet Fas 1 är en värdefull kvalitetsstämpel för bolaget som tillför extra resurser i vår affärsutveckling och ger oss möjlighet att knyta nya viktiga internationella kontakter. Finansieringen är på drygt en halv miljon kronor.

Fortsatt utvecklingsarbete enligt plan
Intresset är stort för Dicots läkemedelskandidat LibiguinTM. Bolagets arbete fortsätter enligt plan och utifrån de regelverk och de omfattande myndighetskrav som ställs inom det område bolaget är verksamt. Fokus nu är på det prekliniska arbetet, produktion av läkemedelssubstans och det toxikologiska testprogrammet. För Dicot är det också viktigt att fortsätta förbereda bolaget inför de kommande stegen i utvecklingen av den intressanta läkemedels-kandidaten LibiguinTM. Med de extra resurser som bolaget erhåller via beviljad EU-finansiering intensifieras nu även arbetet att utveckla en affärsplan som tydliggör bolagets kommersiella strategi.

Göran Beijer, Verkställande direktör

Om Dicot AB (publ)
Dicots affärsidé är att utveckla produkten LibiguinTM som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera LibiguinTM på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 700 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Filer för nedladdning