Stäng

Processutveckling och tillverkning

Råvara

Läkemedelssubstansen som ingår i LIB-01 identifierades ursprungligen i rötterna på trädet Neobeguea Mahafalensis på Madagaskar. Dicot har renat fram de molekyler som sägs ge ökad sexuell förmåga. När de aktiva molekylerna slutgiltigt identifierats, kunde det noteras att de inte fanns beskrivna någonstans varpå Dicots grundare Jarl Wikberg gav molekylgruppen namnet Libiguiner.

Rötterna går inte att använda för storskalig tillverkning då de innehåller för låga halter av Libiguiner och inte kan skördas på ett hållbart sätt. Dicot har därför identifierat liknande molekyler - så kallade fragmaliner - som kan extraheras fram ur fröer från andra trädslag. Fragmalinerna i sig har inte den önskade farmakologiska effekten men när Dicot har syntetiserat dem vidare i ett antal steg har de antagit Libiguin-molekylens form.

I framtagningen av råvaran följer Dicot ”Nagoya protocol on Access and Benefit Sharing” https://www.cbd.int/abs/. Nagoyaprotokollet reglerar hur den genetiska resursen inhämtas, hur den används inom forskning och produktutveckling samt hur vinster från användningen fördelas.

Träden växter vilt i Afrika i ett antal länder söder om Sahara och fröerna används inte i någon nämnvärd utsträckning av lokalbefolkningen, varvid Dicot inte konkurrerar negativt om råvarukällan. Fröer kan skördas på ett hållbart sätt och bidrar till att ursprungsländer och byar gagnas både under utvecklingsstadiet och i den påföljande kommersialiseringen av läkemedlet, exempelvis genom att ge upphov till säsongsarbete för lokalbefolkningen.

Aktiviteterna kring insamling av fröer koordineras av Dicots samarbetspartner Parceval i Sydafrika, https://parceval.co.za/.

Råvara

Tillverkning

Efter att Libiguin-molekylerna identifierats har mycket tid och resurser lagts på att utveckla och skala upp tillverkningen av läkemedelssubstansen i LIB-01. Extraktionsbetingelser har optimerats och analysmetoder har tagits fram. Processutveckling har skett för de syntessteg som omvandlar fragmaliner till Libiguiner för att förbättra det slutgiltiga utbytet.

Det är viktigt att skala upp tillverkningsprocessen för att få fram tillräckligt mycket läkemedelssubstans till de planerad pre-kliniska försöken. Därför har en stor insats gjorts på uppskalningen. I början arbetades i gram-skala men nu har Dicot en process som per batch ger drygt 1 kg av läkemedelssubstansen.

Tillverkning

Formuleringsutveckling

Formuleringen avgör på vilket sätt ett preparat kan tillföras kroppen. För läkemedel är tablettform det vanligaste. Utveckling av produktens formulering pågår. Initialt ligger fokus på att ta fram en formulering som ska användas i de prekliniska försöken och som ska användas till kliniska fas 1-studier. Därefter följer fortsatt utvecklingsarbete för att ta fram en formulering som passar bättre för en kommersiell produkt. Den kommer också användas i kliniska fas 2-studier och framåt.