Stäng

Teckningsoptioner TO4 2023

Teckningsoptioner serie TO4 i korthet

Villkor

Varje teckningsoption av serie TO4 berättigar till teckning till en ny aktie i Dicot.

Teckningskurs

0,11 kronor per aktie

Teckningsperiod

1-15 juni 2023

Emissionsvolym

225 229 530 teckningsoptioner av serie TO4. Vid fullt utnyttjande emitteras 225 229 530 aktier och bolaget kan tillföras maximalt cirka 24,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Handel med teckningsoptioner

Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet ”DICOT TO 4” och kan handlas via t ex Avanza, Nordnet eller annan bank. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4 är 13 juni 2023. ISIN-koden är SE0019177189.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 13 juni 2023, alternativt utnyttjas senast den 15 juni 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO 4 inte ska förfalla krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier alternativt säljer sina teckningsoptioner inom ovan angiven tid. 

Dokument

Optionsfolder Prospekt
Folder TO4 EU-Tillväxtprospekt