Stäng

Företrädesemission 2021

DICOT AB (”Dicot”) genomför under de kommande veckorna en nyemission av units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. De som på avstämningsdagen den 8 oktober 2021 var aktieägare i Dicot erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som innehavaren ägde på avstämningsdagen. Det krävs fem (5) uniträtter för att teckna en (1) ny unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och tre (3) nyutgivna teckningsoptioner. Teckningskursen är 1,95 SEK per unit, motsvarande 0,65 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Teckningstiden pågår under perioden 12 oktober 2021 till och med den 27 oktober 2021 och handel med uniträtter sker på Spotlight Stock Market under perioden 12 oktober 2021 till och med den 22 oktober 2021

- Under 2021 har Dicots arbete med utveckling av läkemedelskandidaten LIB-01 fortsatt. Bolaget står nu inför en mycket spännande tid där främsta fokus är planering av fas 1 studier som enligt den preliminära tidplan bolaget arbetar efter kommer att starta under hösten 2022. Vi genomför de kommande veckorna en företrädesemission för att finansiera bland annat tillverkning av substans och produkt till fas 1 samt affärsutveckling och vi hoppas att du som aktieägare vill vara med på vår spännande resa.

Göran Beijer
Verkställande direktör

Göran Beijer

Erbjudandet i korthet

Villkor: Varje (1) innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 8 oktober berättigar till en (1) uniträtt. Det krävs fem (5) uniträtter för att teckna en (1) ny unit.
Unit: En unit består av tre (3) nyemitterade aktier och tre (3) nyutgivna teckningsoptioner av serie 2021/2022.
Teckningskurs: Teckningskursen är 1,95 SEK per unit, motsvarande 0,65 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
Teckningsperiod: 12 oktober - 27 oktober 2021
Handel med uniträtter: På Spotlight Stock Market 12 oktober - 22 oktober 2021
Emissionsstorlek: 25,3 MSEK
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 20,2 MSEK, vilket motsvarar ca 80 procent av Företrädesemissionen.
Villkor för teckningsoption av serie 2021/2022: Varje teckningsoption av serie 2021/2022 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under teckningsperioden 1 juni – 15 juni 2022. Teckningskurs per aktie motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen under perioden 16 maj – 27 maj 2022, dock lägst kvotvärdet för Bolagets aktie om 0,125 SEK och högst 1,50 SEK per aktie.

Fullständiga villkor och beskrivning av nyemissionen är upprättat i Dicots tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 8 oktober 2021.

Presentationer

Dicot kommer presenteras på följande evenemang under teckningsperioden:

Dokument för nedladdning:

Prospekt Prospekt
EU-Tillväxtprospekt Folder 

 

Frågor och svar inför Dicots nyemission med företrädesrätt 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma den 6 oktober 2021

Villkor för teckningsoptioner

Tilläggsprospekt

Anmäl dig via din förvaltare: