Stäng

Företrädesemission 2020

Företrädesemissionen om 21,8 MSEK som offentliggjordes den 23 april 2020 och som godkändes av årsstämman den 26 maj 2020 ("Företrädesemissionen") i Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") blev kraftigt övertecknad. Företrädesemissionen tecknades till totalt 326 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21,8 MSEK före emissionskostnader. (Länk till pressmeddelande)

”Jag är mycket glad och nöjd över resultatet nu när emissionen är genomförd. Att den skulle tecknas till hela 326% hade jag inte föreställt mig. Med kapitalet på plats kan vi  fortsätta den prekliniska utvecklingen av vår läkemedelskandidat Libiguin på väg mot kliniska faser med fokus på indikationerna erektionssvikt och för tidig utlösning.

Jag vill tacka våra aktieägare för ert förtroende och övriga investerare för ert intresse och stöd. Nu kraftsamlar vi inför kommande aktiviteter på väg mot våra mål.”

Göran Beijer, VD

Med visionen ”Lust och glädje hela livet”, är strategin att utveckla Libiguin® till klinisk utveckling i Fas 2 och att därefter söka strategiska allianser med större läkemedelsföretag som kan ta Libiguin® hela vägen till en registrerad produkt på den globala marknaden. För att slutfinansiera det prekliniska programmet och påbörja förberedelser för klinisk fas 1 genomför Dicot nu en företrädesemission av units.

- Jag är tillfreds med de framsteg vi gör i Dicot och min bedömning är att vi ska kunna fortsätta utvecklingsaktiviteter för att nå kliniska studier.
Teamet i bolaget är starkt och det finns en vilja och ambition att gemensamt med våra samarbetspartners utveckla Libiguin® till nästa generations behandling av sexuella dysfunktioner hos män.

Göran Beijer
Verkställande direktör

Digitala presentationer

VD Göran Beijer kommer att presentera på följande digitala evenemang under teckningsperioden:

Erbjudandet i korthet

Villkor: Varje innehavd aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
Unit: Varje unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2021.
Teckningskurs: 4,00 SEK per unit motsvarande 1,00 SEK per aktie
Teckningsperiod: 4 juni 2020 - 18 juni 2020
Handel med uniträtter: 4 juni 2020 - 16 juni 2020
Emissionsstorlek: 21,8 MSEK
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 4,1%, respektive 65,9%. Totalt 70%.
Villkor för teckningsoption av serie 2021: En (1) teckningsoption av serie 2021 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under teckningsperioden 17 mars 2021 - 31 mars 2021.Teckningskurs per aktie motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 1 mars 2021 - 15 mars 2021, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktie eller högre än 2,00 kronor.

Fullständiga villkor och beskrivning av nyemissionen är upprättat i Dicots tillväxtprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 3 juni 2020.

Dokument för nedladdning:

Tillväxtprospekt

Teaser

Villkor och teckning av units

Villkor för teckningsoptioner 2021