Stäng

Teckningsoptioner TO5

Dicot genomförde i januari 2023 en företrädesemission av units som tecknades till 110%. I emissionen ingick optioner i två serier: TO4 och TO5. I juni 2023 kunde TO4 nyttjas och teckning skedde till 83%.

Utnyttjandeperiod för TO5 är 1-15 november 2023. Emissionen och dess optioner syftar primärt till att finansiera bolaget genom en klinisk fas 1-studie samt förberedelser för klinisk fas 2 parallellt.

Dicot utvecklar kandidaten LIB-01 till ett nytt modernt potensläkemedel för världsmarknaden. Ambitionen är att skapa ett preparat som har längre verkningstid och färre biverkningar än de som finns på marknaden idag. Dicot vill på så sätt drastiskt förbättra behandlingen av erektionsproblem och ge drabbade män och par ett bättre samliv. Målet är att LIB-01 ska bli förstahandsvalet vid behandling av erektionssvikt och tidig utlösning.

I augusti 2023 startades den första kliniska studien med LIB-01 för att studera dess säkerhetsprofil i människa. De första resultaten förväntas kunna presenteras under våren 2024. Bolaget har genomfört ett gediget prekliniskt program där LIB-01s effekt verifierats i flertalet djurstudier och LIB-01 har uppvisat en god säkerhetsprofil i toxikologiprogrammet inför klinisk fas 1.

 

“LIB-01 utlovar ett paradigmskifte för behandling av erektil dysfunktion. Det är den första revolutionerande molekylen inom området sedan Viagra”

Dr Harin Padma-Nathan
Världsledande sexualmedicinsk expert. Ansvarig studieläkare för bland annat Viagra och Cialis.

Dr Harin Padma-Nathan

Teckningsoptioner serie TO5 i korthet

Villkor
Varje teckningsoption av serie TO5 berättigar till teckning till en ny aktie i Dicot.

Teckningskurs
Fastställs i oktober 2023 som 70% av aktiens genomsnittliga kurs 13-27 oktober 2023, dock lägst kvotvärdet och högst 0,25 kronor per aktie

Teckningsperiod
1-15 november 2023.

Emissionsvolym
225 229 530 teckningsoptioner av serie TO5. Vid fullt utnyttjande emitteras 225 229 530 aktier och bolaget kan tillföras maximalt cirka 56,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Handel med teckningsoptioner
Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet ”DICOT TO 5” och kan handlas via t ex Avanza, Nordnet eller annan bank. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO5 är 13 november 2023. ISIN-koden är SE0019177197. Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 13 november 2023, alternativt utnyttjas senast den 15 november 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO 5 inte ska förfalla krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier alternativt säljer sina teckningsoptioner inom ovan angiven tid. 

Dokument

Prospekt  
EU-Tillväxtprospekt  
 

Emissionsinstitut

HAGBERG & ANEBORN

Finansiell rådgivare

HAGBERG & ANEBORN