Stäng

Teckningsoptioner 2023

Dicot genomförde i januari 2023 en företrädesemission av units där varje unit bestod av fyra aktier, tre teckningsoptioner av serie TO4 och tre teckningsoptioner av serie TO5. Innehavare av teckningsoptionerna kommer under 2023 att kunna teckna nya aktier i Dicot. Teckningsperiod för TO4 är 1-15 juni och för TO5 1-15 november.

Dicot utvecklar kandidaten LIB-01 till ett nytt modernt potensläkemedel för världsmarknaden. Ambitionen är att skapa ett preparat som har längre verkningstid och färre biverkningar än de som finns på marknaden idag. Dicot vill på så sätt drastiskt förbättra behandlingen av erektionsproblem och ge drabbade män och par ett bättre samliv. Målet är att LIB-01 ska bli förstahandsvalet vid behandling av erektionssvikt och tidig utlösning.

Den viktiga milstolpen att påbörja fas 1-studie, alltså första studien i människa, planeras ske i augusti 2023. Inför det har LIB-01s effekt verifierats i flertalet prekliniska studier och LIB-01 har uppvisat en god säkerhetsprofil i det nyligen avslutade toxikologiprogrammet inför fas 1.

Dicots företrädesemission av units i januari 2023 tecknades till 110%. Den, och de ingående teckningsoptionerna i serie TO4 och TO5, genomförs primärt i syfte att finansiera bolaget genom den kliniska fas 1-studien samt förberedelser för klinisk fas-2 vilket sker parallellt.

 

 

Teckningsoptioner serie TO4 i korthet

Villkor

Varje teckningsoption av serie TO4 berättigar till teckning till en ny aktie i Dicot.

Teckningskurs

Teckningskursen kommer vara 70% av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för aktien 15-29 maj, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,20 SEK.

Teckningsperiod

1-15 juni 2023

Emissionsvolym

225 229 530 teckningsoptioner av serie TO4. Vid fullt utnyttjande emitteras 225 229 530 aktier och Bolaget kan tillföras maximalt cirka 45 MSEK före emissionskostnader.

Handel med teckningsoptioner

Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet ”DICOT TO 4” och kan handlas via t ex Avanza, Nordnet eller annan bank. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4 är 13 juni 2023. ISIN-koden är SE0019177189.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 13 juni 2023, alternativt utnyttjas senast den 15 juni 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptioner av serie TO 4 inte ska förfalla krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier alternativt säljer sina teckningsoptioner inom ovan angiven tid. 

 

Emissionsinstitut

HAGBERG & ANEBORN

Finansiell rådgivare

HAGBERG & ANEBORN