Valberedning

Valberedning

Enligt gällande instruktioner från årsstämman våren 2018 skall styrelsens ordförande kontakta de tre största ägarna per 30 september 2018 för att tillse att de utser en representant vardera som tillsammans skall utgöra valberedning. Om någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare. Valberedningen utser en ordförande inom gruppen som inte skall vara styrelseordförande eller styrelseledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag till beslut vid årsstämman 2019 rörande val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter, fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, fastställande av arvoden till revisorer, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor samt förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete inför årsstämman 2020.